Regeling maximumbedragen vacatiegeld 2004

[Regeling vervallen per 13-02-2009.]
Geldend van 30-11-2004 t/m 12-02-2009

Regeling van de Minister van Financiën van 22 november 2004, nr. BZ 2004/639 N, houdende de vaststelling van de maximumbedragen in het kader van het Vacatiegeldenbesluit 1988 (Regeling maximumbedragen vacatiegeld 2004)

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 1, derde lid, van het Vacatiegeldenbesluit 1988 (Stb. 205);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 13-02-2009]

Voor de toekenning van vacatiegeld worden twee categorieën commissies onderscheiden, te weten algemeen en zwaar.

Artikel 2

[Vervallen per 13-02-2009]

Het maximumbedrag aan vacatiegeld per vergadering dat kan worden toegekend aan een lid, een secretaris en een adjunct-secretaris van een commissie als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Vacatiegeldenbesluit 1988, dan wel aan een deskundige die aan de werkzaamheden van een zodanige commissie deelneemt, bedraagt met ingang van 1 juli 2004 voor de onderscheiden categorieën:

  • a. algemeen EUR 135,00;

  • b. zwaar EUR 200,00.

Artikel 3

[Vervallen per 13-02-2009]

Aan de voorzitter van een commissie kan aan vacatiegeld worden toegekend een bedrag van maximaal 130% van het bedrag dat aan een lid van de desbetreffende commissie wordt toegekend.

Artikel 4

[Vervallen per 13-02-2009]

  • 1 De Regeling maximumbedragen vacatiegeld 1999 van 1 juli 1999 wordt ingetrokken.

  • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling maximumbedragen vacatiegeld 2004.

  • 3 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2004. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juli 2004, dan treedt zij in werking met ingang van de datum van uitgifte van die Staatscourant en werkt zij terug tot en met 1 juli 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina