Tijdelijke Warenwetregeling verpakkingen en gebruiksartikelen

[Regeling vervallen per 31-08-2005.]
Geldend van 03-12-2004 t/m 30-08-2005

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 november 2004, nr. VGP/P&L 2535892, houdende verpakkingen en gebruiksartikelen (Tijdelijke Warenwetregeling verpakkingen en gebruiksartikelen)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Economische Zaken;

Gelet op:

verordening (EG) nr. 1935/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 oktober 2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen en houdende intrekking van de richtlijnen 80/590/EEG en 89/109/EEG (PbEU L 338);

artikel 15, eerste lid, van de Warenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-08-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

verordening (EG) 1935/2004: verordening (EG) nr. 1935/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 oktober 2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen en houdende intrekking van de richtlijnen 80/590/EEG en 89/109/EEG (PbEU L 338).

Artikel 2

[Vervallen per 31-08-2005]

  • 1 Het is verboden te handelen in strijd met artikel 5.

  • 2 Het is verboden te handelen in strijd met artikel 3, artikel 4, tweede tot en met zesde lid, artikel 15, eerste, derde, vierde, zevende, achtste en negende lid en artikel 17 van verordening (EG) 1935/2004.

Artikel 3

[Vervallen per 31-08-2005]

Als nationale bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 13 van verordening (EG) 1935/2004, wordt aangewezen Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 5

[Vervallen per 31-08-2005]

De vermeldingen, bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van verordening (EG) 1935/2004, geschieden in de Nederlandse taal.

Artikel 6

[Vervallen per 31-08-2005]

Verpakkingen en gebruiksartikelen die voor de inwerkingtreding van deze regeling rechtmatig in de handel zijn gebracht, mogen worden verhandeld zolang de voorraad strekt.

Artikel 7

[Vervallen per 31-08-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang 3 december 2004.

Artikel 8

[Vervallen per 31-08-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke Warenwetregeling verpakkingen en gebruiksartikelen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina