Besluit aangroeiwerende verfsystemen zeeschepen

[Regeling vervallen per 17-09-2008.]
Geldend van 18-05-2005 t/m 16-09-2008

Besluit van 19 november 2004, houdende regels ter voorkoming van verontreiniging door aangroeiwerende verfsystemen op schepen ter uitvoering van verordening (EG) nr. 782/2003 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 april 2003 houdende een verbod op organische tinverbindingen op schepen (PbEU L 115) (Besluit aangroeiwerende verfsystemen zeeschepen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 8 juli 2004, nr. HDJZ/SCH/2004-1628, Hoofddirectie Juridische Zaken, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op verordening (EG) nr. 782/2003 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 april 2003 houdende een verbod op organische tinverbindingen op schepen (PbEU L 115) en de artikelen 1, onderdeel h, 7 en 8 van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen;

De Raad van State gehoord (advies van 16 september 2004, nr. W09.04.0335/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 12 november 2004, nr. HDJZ/SCH/2004-2724, Hoofddirectie Juridische Zaken, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 17-09-2008]

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder de verordening: verordening (EG) nr. 782/2003 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 april 2003 houdende een verbod op organische tinverbindingen op schepen (PbEU L 115).

Artikel 2

[Vervallen per 17-09-2008]

  • 2 Ten behoeve van een schip dat op grond van artikel 6, eerste lid, onderdeel a, van de verordening wordt gecertificeerd, wordt door de inspecteur-generaal een AFS-certificaat als bedoeld in artikel 2, zevende lid, van de verordening afgegeven.

Artikel 4

[Vervallen per 17-09-2008]

Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld betreffende de aanvraag tot het afgeven van een certificaat en de daarbij te overleggen bescheiden.

Artikel 5

[Vervallen per 17-09-2008]

[Red: Wijzigt dit besluit en het Besluit voorkoming verontreiniging door schepen.]

Artikel 6

[Vervallen per 17-09-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7

[Vervallen per 17-09-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aangroeiwerende verfsystemen zeeschepen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 november 2004

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat ,

K. M. H. Peijs

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,

P. L. B. A. van Geel

Uitgegeven de negende december 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina