Besluit mandaat, volmacht en machtiging Agentschap NL Afvalstoffen

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-01-2010 t/m 31-12-2012

Besluit van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 19 november 2004, nr. SAS/2004119438, tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging ter uitvoering van diverse regelingen met betrekking tot het beheer van afvalstoffen

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 21 van het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging tijdelijk agentschap SenterNovem 2004;

Gelezen de schriftelijke instemming van de algemeen directeur van SenterNovem van 18 november 2004, kenmerk DJZ0428926;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

De Algemeen directeur van Agentschap NL wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van de besluiten respectievelijk het verrichten van de handelingen in het kader van:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

De Algemeen directeur van Agentschap NL wordt:

  • a. mandaat verleend tot het nemen van besluiten op bezwaar tegen besluiten, bedoeld in artikel 1;

  • b. machtiging verleend tot het verrichten van alle voorbereidende werkzaamheden of handelingen met betrekking tot het nemen van besluiten op bezwaar als bedoeld onder a.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

De Algemeen directeur van Agentschap NL neemt geen besluit op een bezwaarschrift indien het besluit waartegen het bezwaar zich richt door hem krachtens mandaat is genomen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

De Algemeen directeur van Agentschap NL kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2, ondermandaat, volmacht of machtiging verlenen aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2013]

Indien uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 1 en 2, luidt de ondertekening:

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

voor deze:

gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging Agentschap NL Afvalstoffen.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 november 2004

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Terug naar begin van de pagina