Mandaatbesluit COA

Geldend van 16-01-2005 t/m heden

Besluit van de Minister van Justitie van 19 november 2004, nr. 5329852/05/DJJ, houdende verlening van mandaat aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers tot het nemen van besluiten inzake beëindiging van het verstrekken van leefgelden aan ex-ama’s alsmede verlening van procesbevoegdheid terzake (Mandaatbesluit COA)

De Minister van Justitie,

Gelet op de artikelen 10:3, eerste lid, en 10:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Aan het bestuur van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wordt mandaat verleend van de bevoegdheid om besluiten te nemen ter uitvoering van de beleidsregels van de Minister van Justitie tot beëindiging van verstrekking van leefgelden aan ex-ama’s (beleidsregels van de Minister van Justitie van 19 november 2004, nr. 5318904/04/DJJ).

  • 2 Aan het bestuur van het COA wordt toegestaan ondermandaat te verlenen van de in het eerste lid gemandateerde bevoegdheid.

Artikel 2

  • 1 Aan het bestuur van het COA wordt machtiging verleend om de Minister van Justitie in rechte te vertegenwoordigen met betrekking tot de in artikel 1 bedoelde besluiten.

  • 2 Aan het bestuur van het COA wordt toegestaan de in het eerste lid bedoelde machtiging door te geven aan functionarissen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van het COA.

Artikel 3

Het bestuur van het COA verschaft de Minister van Justitie eenmaal per twaalf weken inlichtingen over de uitoefening van de in artikel 1 en artikel 2 bedoelde bevoegdheden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit is geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 november 2004

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

Voor instemming als bedoeld in artikel 10:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht:
Rijswijk,
de

voorzitter van het bestuur van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers

,

J.G. Kraaijeveld-Wouters

Terug naar begin van de pagina