Verordening MVO verstrekking gegevens intra- en extrahandel 2004

[Regeling vervallen per 12-07-2009.]
Geldend van 20-02-2005 t/m 11-07-2009

Verordening van het Productschap Margarine, Vetten en Oliën van 18 november 2004 houdende regels ter zake van de verstrekking van gegevens (Verordening MVO verstrekking gegevens intra- en extrahandel 2004)

Het bestuur van het Productschap Margarine, Vetten en Oliën;

Gelet op de artikelen 93 en 104, eerste en derde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 3, 5 en 7 van het Instellingsbesluit Productschap Margarine, Vetten en Oliën;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 12-07-2009]

Artikel 1

[Vervallen per 12-07-2009]

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

productschap

:

Productschap Margarine, Vetten en Oliën

b.

ondernemer

:

iedere natuurlijke persoon en elke rechtspersoon, die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld

c.

voorzitter

:

voorzitter van het productschap

d.

intrahandel

:

de handel met lidstaten van de Europese Unie

e.

extrahandel

:

de handel met landen buiten de Europese Unie.

§ 2. Gegevensverstrekking

[Vervallen per 12-07-2009]

Artikel 2

[Vervallen per 12-07-2009]

 • 1 Iedere ondernemer is verplicht het productschap op een door de voorzitter namens het bestuur te bepalen wijze een opgave te verstrekken van de intrahandel en extrahandel in producten, vermeld in de bijlage.

 • 2 Het in het vorige lid bepaalde geldt niet voor de extrahandel in die gevallen waarin de aangiftegegevens ten in- of uitvoer via het douanesysteem langs elektronische weg worden ontvangen.

Artikel 3

[Vervallen per 12-07-2009]

De in deze verordening gestelde regelen binden mede alle andere natuurlijke personen en rechtspersonen, voor zover deze handelingen met betrekking tot de intra- en extrahandel verrichten die bedrijfsmatig plegen te worden verricht in de ondernemingen waarvoor het productschap is ingesteld.

Artikel 4

[Vervallen per 12-07-2009]

 • 1 Overtredingen van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden aangewezen als feiten waarvoor een tuchtrechtelijke maatregel kan worden gesteld.

 • 2 Het tuchtgerecht van het Hoofdproductschap Akkerbouw is het voor deze verordening bevoegde tuchtgerecht.

§ 3. Slotbepalingen

[Vervallen per 12-07-2009]

Artikel 5

[Vervallen per 12-07-2009]

Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 7

[Vervallen per 12-07-2009]

De Verordening MVO verstrekking in- en uitvoergegevens 2003 wordt ingetrokken.

Artikel 8

[Vervallen per 12-07-2009]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening MVO verstrekking gegevens intra- en extrahandel 2004.

Rijswijk, 18 november 2004

W. Oosterhuis

voorzitter

R.T.R. Hiel

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad, bij besluit van 6 januari 2005.

Bijlage

[Vervallen per 12-07-2009]

 • -

  Oliehoudende zaden en vruchten, alsmede fracties daarvan, met uitzondering van consumptiegrondnoten, cacaobonen en speciaal voor dadelijke consumptie bereide olijven (GS- posten1 1201 tot en met 1207)

 • -

  Plantaardige en dierlijke oliën en vetten, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd ( GS-posten2 1501 tot en met 1515)

 • -

  Dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, geheel of gedeeltelijk gehydrogeneerd, veresterd, opnieuw veresterd of geëlaïdiniseerd, ook indien geraffineerd, doch niet verder bereid (GS-post3 1516)

 • -

  Margarine, smeerbare vetproducten, met inbegrip van vloeibare vetproducten, mengsels en bereidingen voor menselijke consumptie van dierlijke en/of plantaardige vetten en oliën alsmede fracties daarvan (GS-post4 1517)

 • -

  Standolie en andere dierlijke of plantaardige oliën, alsmede fracties daarvan, gekookt, geoxydeerd, gezwaveld, geblazen of op andere wijze chemisch gewijzigd (GN-codes5 1518.0010 tot en met 1518.0091)

 • -

  Mengsels en bereidingen van dierlijke of plantaardige vetten of oliën, alsmede fracties daarvan, niet geschikt voor menselijke consumptie (GN-codes6 1518.0095 tot en met 1518.0099)

 • -

  Dégras; afvallen afkomstig van de behandeling van vetstoffen of van dierlijke of plantaardige was (GS-post7 1522)

 • -

  Mayonaise en dergelijke sausen (GN-code8 2103.9090)

 • -

  Lecithinen uit plantaardige oliën (GN-code9 2923.2000)

 • -

  Vetzuren; bij raffinage verkregen acid-oils (GN-codes10 2915.7015; 2915.7025; 2915.9010; 2915.9080; 2916.1500; 2916.1980; 3823.1100 tot en met 3823.1990)

 1. de prdouctomschrijvingen zijn bepalend voor de verplichtingen, de vermeldde GS-posten / GN-codes zijn indicatief

  ^ [1]
 2. de prdouctomschrijvingen zijn bepalend voor de verplichtingen, de vermeldde GS-posten / GN-codes zijn indicatief

  ^ [2]
 3. de prdouctomschrijvingen zijn bepalend voor de verplichtingen, de vermeldde GS-posten / GN-codes zijn indicatief

  ^ [3]
 4. de prdouctomschrijvingen zijn bepalend voor de verplichtingen, de vermeldde GS-posten / GN-codes zijn indicatief

  ^ [4]
 5. de prdouctomschrijvingen zijn bepalend voor de verplichtingen, de vermeldde GS-posten / GN-codes zijn indicatief

  ^ [5]
 6. de prdouctomschrijvingen zijn bepalend voor de verplichtingen, de vermeldde GS-posten / GN-codes zijn indicatief

  ^ [6]
 7. de prdouctomschrijvingen zijn bepalend voor de verplichtingen, de vermeldde GS-posten / GN-codes zijn indicatief

  ^ [7]
 8. de prdouctomschrijvingen zijn bepalend voor de verplichtingen, de vermeldde GS-posten / GN-codes zijn indicatief

  ^ [8]
 9. de prdouctomschrijvingen zijn bepalend voor de verplichtingen, de vermeldde GS-posten / GN-codes zijn indicatief

  ^ [9]
 10. de prdouctomschrijvingen zijn bepalend voor de verplichtingen, de vermeldde GS-posten / GN-codes zijn indicatief

  ^ [10]
Terug naar begin van de pagina