Besluit MVO toezichthouder tuchtrecht 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 05-06-2005 t/m 31-12-2014

Besluit van het bestuur van het Productschap Margarine, Vetten en Oliën van 18 november 2004 tot aanwijzing van een toezichthouder (Besluit MVO toezichthouder tuchtrecht 2004 )

Het bestuur van het Productschap Margarine, Vetten en Oliën;

Gelet op artikel 104, derde lid, Wet op de bedrijfsorganisatie en afdeling 5.2, Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Twee personen van de interne accountantsdienst van het Hoofdproductschap Akkerbouw, zoals bepaald in de interne organisatieregeling van het Hoofdproductschap Akkerbouw, zijn belast met het toezicht op de naleving van de in de bijlage genoemde verordeningen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Rijswijk, 18 november 2004

W. Oosterhuis

voorzitter

R.T.R. Hiel

secretaris

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens de Minister van Justitie bij beschikking van 19 mei 2005, nr. TRCJZ/812.

Terug naar begin van de pagina