Beschikking aanwijzing bevoegde autoriteiten Binnenvaartpolitiereglement

Geraadpleegd op 23-07-2024.
Geldend van 01-05-2019 t/m heden

Besluit van de minister van Verkeer en Waterstaat, houdende aanwijzing van de bevoegde autoriteiten bedoeld in het Binnenvaartpolitiereglement (Beschikking aanwijzing bevoegde autoriteiten Binnenvaartpolitiereglement)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 5, eerste lid, onderdeel a, van het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement;

Besluit:

Artikel 1

De bevoegde autoriteit, bedoeld in het Binnenvaartpolitiereglement, is:

Artikel 2

De regeling van de minister van Verkeer en Waterstaat houdende aanwijzing bevoegde autoriteit Binnenvaartpolitiereglement van 28 september 1995, RVR 205342 (Stcrt. 190), wordt ingetrokken.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Beschikking aanwijzing bevoegde autoriteiten Binnenvaartpolitiereglement.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Naar boven