Regeling beschikbare middelen beheerskosten Zfw 2005

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 28-11-2004 t/m 31-12-2005

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 november 2004, nr. Z/F-2530967, houdende vaststelling voor het jaar 2005 van de beschikbare middelen ter dekking van de beheerskosten ingevolge de ziekenfondsverzekering en van de regels ter verdeling daarvan (Regeling beschikbare middelen beheerskosten Zfw 2005)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 19, tweede en zevende lid, van de Ziekenfondswet;

Besluit:

§ 1. De vaststelling van de beschikbare middelen

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

De beschikbare middelen ter dekking van de voor de uitvoering van de ziekenfondsverzekering te maken beheerskosten voor het jaar 2005 omvatten:

 • a. een bedrag van € 474,327 miljoen;

 • b. de vergoeding naar het bedrag van de werkelijke kosten van beheer van de Sectie Buitenland van de Onderlinge Waarborgmaatschappij Agis Zorgverzekeringen U.A.;

 • c. de vergoeding naar het bedrag van de werkelijke kosten van beheer van de Stichting Algemeen Ziekenfonds voor Zeelieden te Amsterdam voor de uitvoering van de verzekering ingevolge de Ziekenfondswet voor zijn verzekerden, bedoeld in artikel 15, eerste lid, tweede volzin, van die wet.

§ 2. De verdeling van de beschikbare middelen en de vaststelling van de uitkering aan een ziekenfonds

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze paragraaf is niet van toepassing op de Stichting Algemeen Ziekenfonds voor Zeelieden te Amsterdam.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Het College zorgverzekeringen verdeelt de beschikbare middelen, genoemd in artikel 1, onder a, als volgt:

 • a. het College zorgverzekeringen rekent € 0,440 miljoen toe aan elk ziekenfonds;

 • b. op het in artikel 1, onderdeel a, genoemde bedrag brengt het College zorgverzekeringen in mindering:

  • 1. het bedrag dat gemoeid is met de toepassing van onderdeel a;

  • 2. de incidenteel voor het jaar 2005 beschikbaar gestelde middelen ten bedrage van € 1,225 miljoen voor beheerskosten buitenland;

 • c. het College zorgverzekeringen verdeelt het resultaat van onderdeel b:

  • 1. voor 45 procent op basis van een vast bedrag voor de eerste 100.000 verzekerden en een vast bedrag voor elke volgende verzekerde. Het vaste bedrag voor de eerste 100.000 verzekerden is 37,5% hoger dan het vaste bedrag voor elke volgende verzekerde;

  • 2. voor 55 procent op basis van een vast percentage van het ingevolge de Regeling beschikbare middelen verstrekkingen en vergoedingen Zfw 2005 vastgestelde deelbudget kosten van overige verstrekkingen en vergoedingen;

 • d. het College zorgverzekeringen verdeelt het bedrag van € 1,225 miljoen, genoemd in onderdeel b, sub 2e, op een door het College zorgverzekeringen vast te stellen wijze;

 • e. het College zorgverzekeringen sommeert het bedrag van onderdeel a en de resultaten van de onderdelen c en d per ziekenfonds en stelt de uitkering aan elk ziekenfonds vast op de uitkomst van die berekening;

 • f. het College zorgverzekeringen kan, indien het vaste bedrag of het vaste percentage, bedoeld in onderdeel c nog niet beschikbaar is, de uitkering aan een ziekenfonds berekenen op basis van een voorlopig vast bedrag of een voorlopig vast percentage en de uitkering voorlopig vaststellen.

§ 3. De herberekening en de nadere vaststelling van de uitkering aan een ziekenfonds

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze paragraaf is niet van toepassing op de Stichting Algemeen Ziekenfonds voor Zeelieden te Amsterdam.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 2 Het College toezicht kan opgaven en gegevens van een ziekenfonds die van invloed zijn op de hoogte van de nader vast te stellen uitkering corrigeren. In dat geval baseert het College zorgverzekeringen de berekening van de uitkering op de gecorrigeerde gegevens.

 • 3 Het College zorgverzekeringen vergoedt naar het bedrag van de werkelijke kosten ten laste van de Algemene Kas aan het ziekenfonds Onderlinge Waarborgmaatschappij Agis Zorgverzekeringen U.A. de kosten van beheer van de Sectie Buitenland van dat ziekenfonds. Voor de toepassing van de vorige volzin blijven uitgaven die naar het oordeel van het College toezicht niet verantwoord waren buiten beschouwing tenzij het College toezicht anders heeft beslist.

 • 4 Het College zorgverzekeringen kan de uitkering aan een ziekenfonds herberekenen op basis van een voorlopig vast bedrag of een voorlopig vast percentage en de uitkering voorlopig nader vaststellen.

§ 4. Overige uitkering

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2006]

Het College zorgverzekeringen vergoedt naar het bedrag van de werkelijke kosten ten laste van de Algemene Kas aan de Stichting Algemeen Ziekenfonds voor Zeelieden te Amsterdam de beheerskosten van de stichting voor de uitvoering van de verzekering ingevolge de Ziekenfondswet voor zijn verzekerden, bedoeld in artikel 15, eerste lid, tweede volzin van die wet. Voor de toepassing van de vorige volzin blijven uitgaven die naar het oordeel van het College toezicht niet verantwoord waren buiten beschouwing tenzij het College toezicht anders heeft beslist.

§ 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt, indien de dagtekening van de Staatscourant waarin de regeling is geplaatst, is gelegen na 23 november 2004, terug tot en met 25 november 2004.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling beschikbare middelen beheerskosten Zfw 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina