Regeling aanwijzing toezichtambtenaren Huursubsidiewet

[Regeling vervallen per 25-02-2005.]
Geldend van 21-11-2004 t/m 24-02-2005

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 18 november 2004, nr. MJZ200418998, Directie Juridische Zaken/Afdeling Wetgeving, houdende aanwijzing toezichtambtenaren Huursubsidiewet (Regeling aanwijzing toezichtambtenaren Huursubsidiewet)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de artikelen 33, tweede lid, en 48b, eerste lid, van de Huursubsidiewet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 25-02-2005]

Als ambtenaren bedoeld in de artikelen 33, tweede lid, en 48b, eerste lid, van de Huursubsidiewet worden aangewezen:

  • a. de met opsporing belaste ambtenaren van de VROM inlichtingen- en opsporingsdienst van het Inspectoraat-Generaal VROM;

  • b. de ambtenaren die zich bezighouden met informatie-inwinning bij die dienst.

Artikel 2

[Vervallen per 25-02-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 25-02-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing toezichtambtenaren Huursubsidiewet.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 november 2004

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

S.M. Dekker

Terug naar begin van de pagina