Besluit vaststelling percentage duurzame elektriciteit voor 2005

[Regeling materieel uitgewerkt per 26-11-2006.]
[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 26-11-2004 t/m 31-12-2014

Besluit tot vaststelling van het percentage duurzame elektriciteit van de totale hoeveelheid elektriciteit die wordt opgewekt door middel van niet-zuivere biomassa in een afvalverbrandingsinstallatie

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 14, tweede lid, van de Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit;

Overwegende dat het percentage duurzame elektriciteit van de totale hoeveelheid elektriciteit die wordt opgewekt door middel van niet-zuivere biomassa in een afvalverbrandingsinstallatie jaarlijks ten behoeve van het daaropvolgende kalenderjaar voor 1 december dient te worden vastgesteld;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Het percentage, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit, bedraagt in kalenderjaar 2005 47 procent.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en afschrift daarvan wordt gezonden aan de garantiebeheerinstantie.

Den Haag, 17 november 2004

De

Minister

van Economische Zaken,
w.g.

C.E.G. van Gennip

Terug naar begin van de pagina