Instellingsbesluit Algemene Commissie Administratieve Lasten Burgers

[Regeling vervallen per 31-05-2007.]
Geldend van 06-12-2005 t/m 30-05-2007

Instellingsbesluit Algemene Commissie Administratieve Lasten Burgers

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Overwegende dat het bij de uitvoering van de in het programma ‘Administratieve Lastenreductie Burgers’ opgenomen voornemens voor de vermindering van administratieve lasten noodzakelijk is dat ook ervaringen met administratieve lastendruk uit de dagelijkse praktijk worden ingebracht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-05-2007]

Er is een Algemene Commissie Administratieve Lasten Burgers, hierna te noemen: Algemene Commissie.

Artikel 2

[Vervallen per 31-05-2007]

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties overlegt met de Algemene Commissie over de beste en meest effectieve manier om de beoogde reductie van administratieve lasten voor burgers te bereiken.

Artikel 3

[Vervallen per 31-05-2007]

  • 1 De Algemene Commissie bestaat uit afgevaardigden van het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO), de Landelijke Cliëntenraad (LCR), de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en de Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV).

  • 2 De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties kan andere organisaties uitnodigen incidenteel of permanent met een afgevaardigde aan het overleg deel te nemen.

Artikel 4

[Vervallen per 31-05-2007]

Het secretariaat van de Algemene Commissie wordt gevoerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 5

[Vervallen per 31-05-2007]

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de Algemene Commissie geschiedt met inachtneming van de beheersregeling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, op grond van de Archiefwet (Stb. 1995, 276) en het Archiefbesluit (Stb. 1995, 671). De bescheiden worden na het beëindigen van de werkzaamheden overgedragen aan het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 6

[Vervallen per 31-05-2007]

Het overleg met de Algemene Commissie wordt ten minste tweemaal per jaar gevoerd.

Artikel 7

[Vervallen per 31-05-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt per 31 mei 2007.

Deze regeling zal (met de toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 november 2004

De

Minister

voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Th.C. de Graaf

Terug naar begin van de pagina