Regeling doorontwikkeling vmbo 2004 - 2006

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 01-01-2006 t/m 31-12-2007

Regeling doorontwikkeling vmbo 2004 - 2006

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Gelet op:

Besluit

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Doel van de aanvullende bekostiging

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Het bevoegd gezag van een school voor vmbo ontvangt in de kalenderjaren 2004, 2005 en 2006 een bedrag per leerling om een ontwikkeling in gang te zetten rond de thema’s:

  • a. de menselijke maat:

   een uitgebreide analyse op de prioritering binnen de school en nagaan in welke gevallen een andere een kleinere setting wenselijk is in combinatie met de maatwerkopties,

  • b. maatwerk:

   inspelen op de individuele wensen en mogelijkheden van leerlingen,

  • c. programmatische vernieuwing:

   intra- en intersectorale onderwijsprogramma’s die inspelen op ontwikkelingen in de regio en bij de vervolgopleidingen,

  • d. doorlopende leerlijn vmbo-mbo:

   afstemming van onderwijsprogramma’s tussen het vmbo en het mbo. Het afstemmen van de onderwijs-inhoudelijke, de pedagogisch- didactische en competentie gerichte onderdelen van de vmbo- en mbo-programma’s, en

  • e. regionale en arbeidsmarkt relevante opleidingen: binnen de regio moet bekend zijn wat gevraagd wordt en wie wat aanbiedt. De opleidingen moeten hierop afgestemd zijn.

 • 2 Het bevoegd gezag bereidt in 2004 een plan voor om in de jaren 2005 en 2006 invulling te geven aan de genoemde thema’s.

Artikel 3. Hoogte van de aanvullende bekostiging

[Vervallen per 01-01-2008]

Het bedrag van de aanvullende bekostiging per leerling bedraagt in:

 • a. 2004: 28,50 euro

 • b. 2005: 76,00 euro

 • c. 2006: 95,00 euro

Artikel 4. Verstrekking aanvullende bekostiging

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Het bevoegd gezag van een school voor vmbo ontvangt de aanvullende bekostiging zonder voorafgaande aanvraagprocedure.

 • 2 Het bevoegd gezag van een school voor vmbo ontvangt uiterlijk in december 2004 een beschikking omtrent de verstrekking van de aanvullende bekostiging. De betaling van de aanvullende bekostiging voor 2004 vindt in dezelfde maand plaats en die voor de jaren 2005 en 2006 in de maand mei van dat jaar.

 • 3 Het bevoegd gezag van een school voor vmbo ontvangt uiterlijk in december 2005 een gewijzigde beschikking omtrent de verstrekking van de verhoogde aanvullende bekostiging.

  De betaling van de verhoging voor 2005 vindt plaats in dezelfde maand en die voor 2006 in mei van dat jaar.

Artikel 5. Verantwoording aanvullende bekostiging

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De aanvullende bekostiging wordt verstrekt als tegemoetkoming in de uitgaven die zijn verbonden aan de thema’s genoemd in deze regeling.

 • 2 De aanvullende bekostiging wordt herkenbaar opgenomen als baten in de jaarrekening. De lasten worden verantwoord binnen de daartoe bestemde posten in de jaarrekening.

 • 3 De verklaring van de accountant omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van de aanvullende bekostiging.

 • 4 Het bevoegd gezag van een school voor vmbo verleent medewerking aan een inhoudelijke evaluatie van deze regeling door de minister.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Gele Katern waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling doorontwikkeling vmbo 2004 - 2006.

Deze regeling wordt met toelichting geplaatst in het Gele Katern. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina