Wijzigingsbesluit Loodsgeldbesluit 1995 (vereenvoudiging tariefstructuur)

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 01-03-2005 t/m 31-12-2007

Besluit van 12 november 2004, houdende wijziging van het Loodsgeldbesluit 1995 (vereenvoudiging tariefstructuur)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 13 juli 2004, nr. HDJZ/SCH/2004-1658, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 15, vierde lid, en 15a, zesde lid, van de Scheepvaartverkeerswet;

De Raad van State gehoord (advies van 6 augustus 2004, nr. W09.04.0345/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 8 november 2004, nr. HDJZ/SCH/2004-2658, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 29, tweede lid, van het Loodsgeldbesluit 1995 is niet van toepassing ten aanzien van de eerste wijziging van de loodsgeldtarieven na de datum van vaststelling van dit besluit.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 2005, met uitzondering van artikel II, dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2005.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 november 2004

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat ,

K. M. H. Peijs

Uitgegeven de zevende december 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina