Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Arbeidsvoorzieningenbeleid over de periode vanaf 1945 (Ministerie van BZK)

Geldend van 15-01-2005 t/m heden

Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Arbeidsvoorzieningenbeleid over de periode vanaf 1945 (Ministerie van BZK)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 4 oktober 2004, nr. arc-2004.01642/3);

Besluiten:

Artikel 2

De ‘Lijst houdende opgaaf van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in archieven van het ministerie van Binnenlandse Zaken en in de archieven van de onder dat ministerie ressorterende commissies en ambtenaren’ (vastgesteld bij beschikking van de Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en de Minister van Binnenlandse Zaken, nr. FAZ/PAZ C61/U138 d.d. 25-01-1961 en ON 80163 d.d. 24-03-1961, aangevuld en gewijzigd bij beschikking van de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en de Minister van Binnenlandse Zaken, nr. FAZ/PAZ CA 67/U995 d.d. 14-07-1967 en OKN/O 138773 d.d. 14-07-1967), wordt ingetrokken, voor wat betreft alle categorieën met betrekking tot Arbeidsvoorziening.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 11 november 2004

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze:
de

Directeur Communicatie en Informatie

,

E.J. den Hoedt

Terug naar begin van de pagina