Regeling Heliomare en expertisebekostiging

Geldend van 28-01-2005 t/m heden

Regeling Heliomare en expertisebekostiging

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Gelet op:

artikel XV van de Wet van 28 november 2002 tot wijziging van de Wet op de expertisecentra,

de Wet op het primair onderwijs en

de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van een leerlinggebonden financiering en de vorming van regionale expertisecentra (regeling leerlinggebonden financiering);

Besluit

Artikel 1. Expertisebekostiging dovenscholen

Ten behoeve van de scholen uitgaande van:

  • a. de Stichting Effatha te Zwolle, of

  • b. de Stichting Viataal Onderwijs te Nijmegen, wordt met ingang van 1 augustus 2005 expertisebekostiging vastgesteld gebaseerd op de bekostiging van de door deze bevoegde gezagsorganen per 1 augustus 2005 op te heffen scholen voor voortgezet onderwijs in het schooljaar 2002 - 2003.

Artikel 2. Expertisebekostiging SOMGF

Ten behoeve van de afdeling voor meervoudig gehandicapte kinderen met de combinatie lichamelijk gehandicapt en zeer moeilijk lerend van:

Artikel 3. Toelating cluster 4 leerlingen Heliomare

In het schooljaar 2004 - 2005 mag de Mytyl Scholengemeenschap Heliomare te Wijk aan Zee leerlingen met een indicatie voor cluster 4 inschrijven onder de voorwaarde dat deze leerlingen met ingang van het schooljaar 2005 - 2006 onderwijs gaan volgen in een door het REC cluster 4 in te richten nevenvestiging.

Artikel 4. Verbrede toelating Heliomare

In afwijking van de procedure, bedoeld in artikel 76a van de Wet op de expertisecentra wordt de Mytyl Scholengemeenschap Heliomare te Wijk aan Zee voor het schooljaar 2004 - 2005 toegestaan langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap, toe te laten.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Gele katern waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in het Gele katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina