Zuivelverordening Administratieve heffingen geitenmelksector 2005

[Regeling vervallen per 01-06-2013.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 31-05-2013

Verordening van het Productschap Zuivel van 10 november 2004, houdende vaststelling van de administratieve heffingen voor de geitenmelksector het jaar 2005 (Zuivelverordening Administratieve heffingen geitenmelksector 2005)

Artikel 1

[Vervallen per 01-06-2013]

In deze verordening wordt verstaan onder:

melk

:

in Nederland gewonnen melk van geiten;

melkgeitenhouder

:

de ondernemer die bedrijfsmatig melkgeiten houdt;

ontvanger van melk

:

de natuurlijke of rechtspersoon die bedrijfsmatig melk ontvangt van één of meer melkgeitenhouders.

Artikel 2

[Vervallen per 01-06-2013]

Melkgeitenhouders zijn aan het productschap over de door hen aan een ontvanger van melk afgeleverde hoeveelheid melk een heffing verschuldigd van € 0,01 per 100 kg melk.

Artikel 3

[Vervallen per 01-06-2013]

  • 1 Ontvangers van melk zijn aan het productschap over de door hen ontvangen hoeveelheden melk een heffing verschuldigd van € 0,02 per 100 kg melk.

  • 2 In afwijking van het bepaalde in lid 1 zijn ontvangers van melk

    • a. de daar vermelde heffing niet verschuldigd over de hoeveelheden door hen ontvangen melk, waarvan zij ten genoegen van het productschap aantonen, dat daarover die heffing reeds aan het productschap is betaald;

    • b. slechts een heffing van € 0,01 per 100 kg melk aan het productschap verschuldigd over de hoeveelheden melk, waarvan zij ten genoegen van het productschap aantonen dat daarover de in artikel 2 bedoelde heffing is betaald.

Artikel 4

[Vervallen per 01-06-2013]

Ondernemers van zuivelfabrieken en boerderijzuivelbereiders zijn over de door hen gewonnen en tot melkproducten verwerkte melk een heffing verschuldigd van € 0,02 per 100 kg melk.

Artikel 5

[Vervallen per 01-06-2013]

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2005. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2005, treedt zij in werking met ingang van de dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2005.

Artikel 6

[Vervallen per 01-06-2013]

Deze verordening wordt aangehaald als Zuivelverordening Administratieve heffingen geitenmelksector 2005.

Ermelo, 10 november 2004

G.A. Koopstra

voorzitter

F. Beekman

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 16 december 2004.

Terug naar begin van de pagina