Zuivelverordening Administratieve heffing 2005

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-2005 t/m heden

Verordening van het Productschap Zuivel van 10 november 2004, houdende vaststelling van de administratieve heffing voor het jaar 2005 (Zuivelverordening Administratieve heffing 2005)

Artikel 1

In deze verordening wordt gebezigd de terminologie van de Zuivelverordening 2003, Administratieve bepalingen en wordt voorts dan wel in afwijking daarvan verstaan onder:

melk

:

in Nederland gewonnen melk van runderen;

melkveehouder

:

de ondernemer die bedrijfsmatig melkkoeien houdt;

ontvanger van melk

:

de natuurlijke of rechtspersoon die bedrijfsmatig melk ontvangt van een of meer melkveehouders.

Artikel 2

  • 1 Ontvangers van melk zijn ten behoeve van de huishoudelijke uitgaven van het productschap aan het productschap over de door hen ontvangen hoeveelheden melk een heffing verschuldigd van € 0,06 per 100 kg melk.

  • 2 In afwijking van het bepaalde in lid 1 zijn ontvangers van melk de daar vermelde heffing niet verschuldigd over de hoeveelheden door hen ontvangen melk, waarvan zij ten genoegen van het productschap aantonen, dat daarover die heffing reeds aan het productschap is betaald.

Artikel 3

Ondernemers van zuivelfabrieken en boerderijzuivelbereiders zijn over de hoeveelheden melk die op hun bedrijf zijn gewonnen en verwerkt in door hen geproduceerde en afgeleverde hoeveelheden boter, consumptiemelk, consumptiemelkproducten, kaas of andere producten ten behoeve van de huishoudelijke uitgaven van het productschap aan het productschap een heffing verschuldigd van € 0,03 per 100 kg melk.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking met ingang van l januari 2005. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2005, treedt zij in werking met ingang van de dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2005.

Artikel 5

Deze verordening wordt aangehaald als Zuivelverordening Administratieve heffing 2005.

Ermelo, 10 november 2004

G.A. Koopstra

voorzitter

F. Beekman

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 16 december 2004.

Terug naar begin van de pagina