Zuivelverordening Heffing afzetbevordering zuivel 2005

[Regeling materieel uitgewerkt per 28-01-2006.]
Geldend van 12-02-2005 t/m heden

Verordening van het Productschap Zuivel van 10 november 2004, houdende vaststelling van de bestemmingsheffing ter bevordering van de afzet van zuivelproducten voor het jaar 2005 (Zuivelverordening Heffing afzetbevordering zuivel 2005)

Artikel 1

In deze verordening wordt gebezigd de terminologie van de Zuivelverordening 2003, Administratieve bepalingen en wordt voorts dan wel in afwijking daarvan verstaan onder:

melk

: in Nederland gewonnen melk van runderen;

melkveehouder

: de ondernemer die bedrijfsmatig melkkoeien houdt;

ontvanger van melk

: de natuurlijke of rechtspersoon die bedrijfsmatig melk ontvangt van een of meer melkveehouders.

Artikel 2

  • 1 Ontvangers van melk zijn ten behoeve van de uitgaven van het productschap voor de bevordering van de afzet van zuivelproducten aan het productschap over de door hen ontvangen hoeveelheden melk een heffing verschuldigd van € 0,09 per 100 kg melk.

  • 2 In afwijking van het bepaalde in lid 1 zijn de ontvangers van melk de daar vermelde heffing niet verschuldigd over de hoeveelheden door hen ontvangen melk, waarvan zij ten genoegen van het productschap aantonen, dat daarover die heffing reeds aan het productschap is betaald.

Artikel 3

  • 1 Ondernemers van zuivelfabrieken zijn over de hoeveelheden melk die op hun bedrijf zijn gewonnen en verwerkt in door hen geproduceerde en in de periode 1 januari 2005 tot en met 31 maart 2005 afgeleverde boter, consumptiemelk, consumptiemelkproducten, kaas of andere producten ten behoeve van de uitgaven van het productschap voor de bevordering van de afzet van zuivelproducten aan het productschap een heffing verschuldigd van € 0,10 per 100 kg melk.

  • 2 Ondernemers van zuivelfabrieken zijn over de hoeveelheden melk die op hun bedrijf zijn gewonnen en verwerkt in door hen geproduceerde en in de periode 1 april 2005 tot en met 31 december 2005 afgeleverde boter, consumptiemelk, consumptiemelkproducten, kaas of andere producten ten behoeve van de uitgaven van het productschap voor de bevordering van de afzet van zuivelproducten aan het productschap een heffing verschuldigd van € 0,09 per 100 kg melk.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2005. Indian het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2005, treedt zij in werking met ingang van de dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2005.

Artikel 5

Deze verordening wordt aangehaald als Zuivelverordening Heffing afzetbevordering zuivel 2005.

Ermelo, 10 november 2004

G.A. Koopstra

voorzitter

F. Beekman

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 8 februari 2005 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 2 februari 2005, nr. TRCJZ/2004/6094.

Terug naar begin van de pagina