Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering (eisen motivering bewezenverklaring bekennende verdachte)

Geldend van 01-01-2005 t/m heden

Wet van 10 november 2004 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering strekkende tot aanpassing van de eisen te stellen aan de motivering van de bewezenverklaring bij een bekennende verdachte

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is te bevorderen dat bij de motivering van de bewezenverklaring met een opgave van verklaringen en schriftelijke bescheiden kan worden volstaan voor zover de verdachte het bewezen verklaarde heeft bekend;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel II

De wijzigingen, vervat in artikel I van deze wet, zijn van toepassing in zaken waarin het onderzoek ter terechtzitting na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet wordt gesloten.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 10 november 2004

Beatrix

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de zestiende november 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina