Zuivelverordening Heffing melkgeitenhouderij 2005

[Regeling materieel uitgewerkt per 22-01-2006.]
Geldend van 30-07-2005 t/m heden

Verordening van het Productschap Zuivel van 10 november 2004, houdende vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve van de melkgeitenhouderij voor het jaar 2005 (Zuivelverordening Heffing melkgeitenhouderij 2005)

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

melk

:

in Nederland gewonnen melk van geiten;

melkgeitenhouder

:

de ondernemer die bedrijfsmatig melkgeiten houdt;

ontvanger van melk

:

de natuurlijke of rechtspersoon die bedrijfsmatig melk ontvangt van één of meer melkgeitenhouders.

Artikel 2

Melkgeitenhouders zijn aan het productschap ten behoeve van de uitgaven van het productschap voor de melkgeitenhouderij een heffing verschuldigd over de op hun bedrijf gewonnen en door hen aan een ontvanger van melk geleverde hoeveelheden melk van € 0,07 per 100 kg melk. De inning en afdracht van deze heffing vindt plaats door de ontvanger van melk.

Artikel 3

Met het oog op de inning en afdracht van de in artikel 2 bedoelde heffing zijn de ontvangers van melk aan het productschap een heffing verschuldigd over de door hen van melkgeitenhouders ontvangen hoeveelheden melk van € 0,07 per 100 kg melk.

Artikel 4

Ondernemers van zuivelfabrieken en boerderijzuivelbereiders zijn ten behoeve van de uitgaven van het productschap voor de melkgeitenhouderij over de hoeveelheden melk, die op hun bedrijf zijn gewonnen en verwerkt in melkproducten, een heffing verschuldigd van € 0,07 per 100 kg melk.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2005. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2005, treedt zij in werking met ingang van de dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2005.

Ermelo, 10 november 2004

G.A. Koopstra

voorzitter

F. Beekman

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer. van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 21 juli 2005 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 28 juni 2005 nr. TRCJZ/2004/6098.

Terug naar begin van de pagina