Zuivelverordening Heffing melkveehouderij 2005

[Regeling materieel uitgewerkt per 22-01-2006.]
Geldend van 19-06-2005 t/m heden

Verordening van het Productschap Zuivel van 10 november 2004, houdende vaststelling van de bestemmingsheffing ten behoeve van de uitgaven voor de melkveehouderij voor het jaar 2005 (Zuivelverordening Heffing melkveehouderij 2005)

Artikel 1

In deze verordening wordt gebezigd de terminologie van de Zuivelverordening 2003, Administratieve bepalingen en wordt voorts dan wel in afwijking daarvan verstaan onder:

melk

:

in Nederland gewonnen melk van runderen:

melkveehouder

:

de ondernemer die bedrijfsmatig melkkoeien houdt;

ontvanger van melk

:

de natuurlijke of rechtspersoon die bedrijfsmatig melk ontvangt van een of meer melkveehouders.

Artikel 2

  • 1 Melkveehouders zijn ten behoeve van de uitgaven van het productschap voor de melkveehouderij aan het productschap een heffing verschuldigd over de op hun bedrijf gewonnen en door hen aan een ontvanger van melk geleverde hoeveelheden melk van € 0,05 per 100 kg melk.

  • 2 De oplegging en inning van de in lid 1 bedoelde heffing kan worden gemandateerd aan de ontvanger van de melk.

Artikel 3

Ondernemers van zuivelfabrieken en boerderijzuivelbereiders zijn over de hoeveelheden melk die op hun bedrijf zijn gewonnen en verwerkt in door hen geproduceerde en afgeleverde boter, consumptiemelk, consumptiemelkproducten, kaas of andere producten ten behoeve van de uitgaven van het productschap voor de melkveehouderij aan het productschap een heffing verschuldigd van € 0,05 per 100 kg melk.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2005. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2005, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2005.

Ermelo, 10 november 2004

G.A. Koopstra

voorzitter

F. Beekman

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 14 juni 2005 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 1 april 2005, nr. TRCJZ/2004/6097.

Terug naar begin van de pagina