Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging te Turkije en Irak

Geldend van 24-11-2004 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse zaken van 10 november 2004, nr. DDI/ST/reg-014/2004, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van het gezantschap/consulaat/ consulaat-generaal Turkije (Constantinopel/Istanbul) (1817) 1872–1954 (1955) en het gezantschap te Turkije en Irak (1858) 1945–1954

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn van het archief van het gezantschap/consulaat/consulaat-generaal en het gezantschap te Turkije (Constantinopel/Istanbul) (1817) 1872–1954 (1955) en het gezantschap te Turkije en Irak (1858) 1945–1954, de in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde inventarisnummers pas geheel openbaar met ingang van 1 januari van het in de tweede kolom van deze tabel genoemde jaartal:

Inventarisnummer

Geheel openbaar met ingang van 1 januari

Turkije (Constantinopel/Istanbul) (1817) 1872–1954 (1955)

 

912

2028

914

2018

Turkije en Irak (1858) 1945–1954

 

186

2027

206

2024

209

2030

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief met een verzoek tot inzage. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten uit, danwel het publiceren van gegevens uit de archiefbescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationale archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt bekendgemaakt door kennisgeving daarvan in de Staatscourant.

Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van het gezantschap/consulaat/consulaat-generaal Turkije (Constantinopel/Istanbul) (1817) 1872–1954 (1955) en het gezantschap te Turkije en Irak (1858) 1945–1954’.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

B.R. Bot

Terug naar begin van de pagina