Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging te Frankrijk

Geldend van 24-11-2004 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse zaken van 10 november 2004, nr. DDI/ST/reg-012/2004, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van de Nederlandse vertegenwoordiging te Montauban 1930–1944, de Nederlandse vertegenwoordiging te Nice (Frankrijk) (1896) 1919–1952, het vice consulaat Noumea 1934–1952, het gezantschap te Frankrijk (Parijs) 1866-1940, het consulaat, vice consulaat en Office Neerlandais Toulouse (1940–1946), en het consulaat-generaal Vichy (1940–1945)

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn van het archief van de Nederlandse vertegenwoordiging te Montauban 1930–1944, de Nederlandse vertegenwoordiging te Nice (Frankrijk) (1896) 1919–1952, het vice consulaat Noumea 1934–1952, het gezantschap te Frankrijk (Parijs) 1866–1940, het consulaat, vice consulaat en Office Neerlandais Toulouse (1940–1946), en het consulaat-generaal Vichy (1940–1945), de in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde inventarisnummers pas geheel openbaar met ingang van 1 januari van het in de tweede kolom van deze tabel genoemde jaartal:

Inventarisnummer

Geheel openbaar met ingang van 1 januari

Montauban

 

5

2020

6

2020

7

2020

13

2018

16

2020

17

2020

18

2019

19

2018

28

2017

Nice

 

6

2013

Noumea

 

67

2020

Parijs

 

1028

2015

1035

2016

1266

2011

1267

2015

1268

2014

1269

2015

1273

2011

1274

2008

1304

2013

1916

2014

2060

2012

Toulouse

 

8

2018

9

2018

10

2018

11

2018

14

2018

28

2018

30

2018

32

2018

33

2018

34

2018

35

2018

38

2018

39

2018

40

2018

55

2020

75

2019

77

2019

102

2019

104

2019

105

2020

106

2020

109

2019

114

2018

Vichy

 

52

2020

60

2021

112

2019

142

2020

143

2020

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief met een verzoek tot inzage. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten uit, danwel het publiceren van gegevens uit de archiefbescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationale archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt bekendgemaakt door kennisgeving daarvan in de Staatscourant.

Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van de Nederlandse vertegenwoordiging te Montauban 1930–1944, de Nederlandse vertegenwoordiging te Nice (Frankrijk) (1896) 1919–1952, het vice consulaat Noumea 1934–1952, het gezantschap te Frankrijk (Parijs) 1866–1940, het consulaat, vice consulaat en Office Neerlandais Toulouse (1940–1946), en het consulaat-generaal Vichy (1940–1945)’.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

B.R. Bot

Terug naar begin van de pagina