Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging te China

Geldend van 24-11-2004 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse zaken van 10 november 2004, nr. DDI/ST/reg-013/2004, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging te China (Peking, Chunking, Nanking) (1862) 1872–1954, het consulaat te T’ièn-tsin 1899–1951, het consulaat te Amoy 1928–1949 en het consulaat-generaal te Shanghai (1852) 1877–1945 en (1936) 1942–1951

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn van het archief van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging te China (Peking, Chunking, Nanking) (1862) 1872–1954, consulaat te T’ièn-tsin 1899–1951, het consulaat te Amoy 1928–1949, het consulaat-generaal te Shanghai (1852) 1877–1945 en (1936) 1942–1951; de in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde inventarisnummers pas geheel openbaar met ingang van 1 januari van het in de tweede kolom van deze tabel genoemde jaartal:

Inventarisnummer

Geheel openbaar met ingang van 1 januari

Peking, Chunking, Nanking

 

237

2017

443

2017

446

2016

734

2027

791

2022

821

2024

860

2027

924

2030

958

2016

T'ièn-tsin

 

3

2025

4

2036

5

2049

11

2033

Amoy

 

28

2050

42

2025

Shanghai 1942–1951

 

479

2027

480

2027

481

2027

Shanghai 1877–1945

 

151

2017

246

2023

247

2027

248

2039

249

2042

250

2024

251

2025

252

2036

253

2042

255

2017

322

2015

368

2017

421

2020

422

2021

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief met een verzoek tot inzage. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten uit, danwel het publiceren van gegevens uit de archiefbescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationale archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt bekendgemaakt door kennisgeving daarvan in de Staatscourant.

Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging te China (Peking, Chunking, Nanking) (1862) 1872–1954; het consulaat te T’ièn-tsin 1899–1951; het consulaat te Amoy 1928–1949; het consulaat-generaal te Shanghai (1852) 1877–1945 en (1936) 1942–1951’.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

B.R. Bot

Terug naar begin van de pagina