Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar parkeercontroleurs Amsterdam Airport Schiphol 2004

[Regeling vervallen per 19-11-2009.]
Geldend van 19-11-2004 t/m 18-11-2009

Besluit van de Minister van Justitie van 10 november 2004, nr. 5313710/DBZ/04, strekkende tot aanwijzing van parkeercontroleurs bij Amsterdam Airport Schiphol tot buitengewoon opsporingsambtenaar

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de ministers die het aangaat;

Gelezen het verzoek van het Hoofd van Schiphol Group dd. 7 oktober 2004;

Gelet op:

artikel 142, eerste lid, onder b en c en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;

– het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 19-11-2009]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 19-11-2009]

De personen, werkzaam in de functie van parkeercontroleur in dienst van Amsterdam Airport Schiphol, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 19-11-2009]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid geldt voor het grondgebied van de luchthaven Schiphol.

Artikel 4

[Vervallen per 19-11-2009]

 • 1 De commandant van de Koninklijke Marechaussee is bevoegd tot de beëdiging van de buitengewoon opsporingsambtenaar.

 • 2 Op grond van dit besluit kunnen maximaal 40 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 19-11-2009]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van Justitie bij het arrondissementsparket te Haarlem.

 • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de commandant van de Koninklijke Marechaussee.

Artikel 6

[Vervallen per 19-11-2009]

 • 1 Het Hoofd van de Schiphol Group brengt jaarlijks, voor 1 april, over het jaar daaraan voorafgaand aan de Minister van Justitie verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was binnen de dienst;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder en de direct toezichthouder, als bedoeld in artikel 5 van dit besluit, alsmede aan het Ministerie van Justitie, dienst Bestuurszaken, afd. IBB/BOA, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 19-11-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt 5 jaar na de datum van inwerkingtreding.

Artikel 8

[Vervallen per 19-11-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar parkeercontroleurs Amsterdam Airport Schiphol 2004.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 november 2004

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

coördinator Buitengewoon Opsporingsambtenaar

,

A.A.A.M. Huldy

Terug naar begin van de pagina