Verordening bestemmingsheffing fonds voedselveiligheid vee- en vleessector (PVV) 2005

[Regeling materieel uitgewerkt per 21-01-2006.]
Geldend van 01-05-2005 t/m heden

Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 10 november 2004, houdende vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van het fonds voedselveiligheid vee- en vleessector voor het jaar 2005 (Verordening bestemmingsheffing fonds voedselveiligheid vee- en vleessector (PVV) 2005)

Artikel 1

Deze verordening neemt de terminologie over van de Verordening houdende bepalingen betreffende het opleggen van heffingen bij de producenten van vee en vlees en registratie van vleesgrossiers PVV 2003 dan wel van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 zodra deze in werking is getreden, en verstaat voorts onder:

a. ondernemer

: degene, die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;

b. runderen

: runderen, huisdieren, van 1 jaar en ouder;

c. kalveren

: runderen, huisdieren, jonger dan 1 jaar;

d. varkens

: varkens, huisdieren, ongeacht hun leeftijd of gewicht;

e. schapen

: schapen, huisdieren, ongeacht hun leeftijd of gewicht;

f. geiten

: geiten, huisdieren, waarvan het levend gewicht gelijk is aan of hoger is dan 12 kg, dan wel het geslacht gewicht met kop gelijk is aan of hoger is dan 6,5 kg, dan wel het geslacht gewicht zonder kop gelijk is aan of hoger is dan 6,0 kg;

g. dieren

: runderen, kalveren, varkens, schapen en geiten;

h. vee-eenheid

: rekenfactor ter bepaling van de heffingsvrije voet, als bedoeld in artikel 2, tweede lid.

Artikel 2

 • 1 De ondernemer, die in het jaar 2005 één of meer dieren slacht of doet slachten, is ten behoeve van het Fonds voedselveiligheid vee- en vleessector over die dieren per dier en per diersoort een heffing verschuldigd volgens het navolgende tarief:

  op runderen

  :

  € 0,- per rund;

  op kalveren

  :

  € 0,- per kalf;

  op varkens

  :

  € 0,- per varken;

  op schapen

  :

  € 0,- per schaap;

  op geiten

  :

  € 0,- per geit.

 • 2 De heffing is door de ondernemer verschuldigd over het aantal dieren dat in het kalenderjaar wordt geslacht, voor zover dit aantal uitgedrukt in vee-eenheden, groter is dan 1.000.

 • 3 Voor de berekening en vaststelling van de in het tweede lid bepaalde heffingsvrije voet geldt een rund als 1 vee-eenheid, geldt een kalf als 0,6 vee-eenheid, geldt een varken als 0,3 vee-eenheid, geldt een schaap als 0,15 vee-eenheid en geldt een geit als 0,15 vee-eenheid.

 • 4 De heffing, bedoeld in het eerste lid, is niet verschuldigd voor een dier, ten aanzien waarvan ten genoegen van het productschap is vastgesteld dat het behoort tot de categorieën 5 of 6 zoals bedoeld in artikel 1, onder q, van het Retributiebesluit Vleeskeuringswet. Voor de berekening van de in het tweede lid bepaalde heffingsvrije voet worden de hiervoor bedoelde dieren niet in aanmerking genomen.

 • 5 De heffing, bedoeld in het eerste lid, is niet verschuldigd voor een dier, ten aanzien waarvan ten genoegen van het productschap wordt aangetoond dat de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van slacht korter is dan twee maanden in het geval het varkens, geiten en schapen betreft, respectievelijk drie maanden in het geval het kalveren en runderen betreft.

Artikel 4

De Verordening houdende bepalingen betreffende het opleggen van heffingen bij de producenten van vee en vlees en registratie van vleesgrossiers PVV 2003, dan wel de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 zodra deze in werking is getreden, is van toepassing.

Artikel 5

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffing fonds voedselveiligheid vee- en vleessector (PVV) 2005.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

 • 3 Deze verordening wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 10 november 2004

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 19 april 2005 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 6 april 2005, nr. TRLJZ/2004/6060.

Terug naar begin van de pagina