Verordening PDV retributies diervoeders jaar 2005

[Regeling vervallen per 22-01-2006 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2006.]
Geldend van 10-04-2005 t/m 31-12-2005

Verordening van het Productschap Diervoeder van 10 november 2004, houdende regels ter zake van de aan de onder het Productschap Diervoeder ressorterende ondernemers op te leggen retributie voor het jaar 2005 (Verordening PDV retributies diervoeders jaar 2005)

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 22-01-2006]

Artikel 1

[Vervallen per 22-01-2006]

Deze verordening verstaat onder:

productschap:

Productschap Diervoeder;

secretaris:

secretaris van het productschap;

ondernemer:

degene die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld.

Artikel 2

[Vervallen per 22-01-2006]

In het geval in een verordening van het bestuur wordt bepaald dat de ondernemer verplicht is aan het productschap een retributie te betalen voor, door of namens het productschap verrichte werkzaamheden is het bepaalde in of krachtens deze verordening van toepassing.

§ 2. Retributie Kwaliteitsdienst Landbouwkundige Laboratoria

[Vervallen per 22-01-2006]

Artikel 3

[Vervallen per 22-01-2006]

 • 1 De deelnemende laboratoria zijn ten behoeve van de Kwaliteitsdienst Landbouwkundige Laboratoria aan het productschap jaarlijks een retributie verschuldigd.

 • 2 De retributie bedraagt

  Basistarief

  € 495

  Per analysepakket additioneel

  € 800 of € 375

  Geaccrediteerde analysepakketten

  Aflatoxine

  )

  Dierlijke mest

  )

  Mineralen/spoorelementen

  ) € 800

  Vetkwaliteit

  )

  Weender

  )

  Overige analysepakketten

  Aminozuren

  )

  PCB's

  )

  Dierbehandelingsmiddelen chemisch

  ) € 800

  Microbiologie

  )

  Vet, vuil en eiwit in mmp

  )

  DON

  )

  Microscopisch onderzoek

  )

  Vitamines

  ) € 375

  Weipoeder in mmp

  )

  Minerale oliën

  )

Vanaf het vierde pakket wordt een korting verleend van 30% op het tarief, gerekend van hoog naar laag.

§ 3. Retributie MINAS-erkenning

[Vervallen per 22-01-2006]

Artikel 4

[Vervallen per 22-01-2006]

 • 1 De ondernemer die een aanvraag als deelnemer aan de MINAS-regeling ingevolge de Verordening PDV erkenningsregeling MINAS leveranciers diervoeders 2003 indient, dan wel deelnemer ingevolge deze verordening is, is verplicht aan het productschap een retributie te betalen van € 180 per jaar. Deelnemers die als tussenhandelaar optreden en uitsluitend diervoeders van MINAS-geregistreerde leveranciers betrekken, zijn 50% van het retributiebedrag verschuldigd.

 • 2 De secretaris kan de erkenning namens het bestuur intrekken, indien de retributie, bedoeld in het eerste lid, niet of niet tijdig wordt betaald.

§ 4. Retributie certificatie-instellingen

[Vervallen per 22-01-2006]

Artikel 5

[Vervallen per 22-01-2006]

De certificatie-instelling is verplicht jaarlijks aan het productschap een retributie te betalen van:

€ 2.250,- basistarief

€ 750,- per GMP-standaard (incl. QC-standaard).

Artikel 6

[Vervallen per 22-01-2006]

 • 1 De certificatie-instelling is verplicht jaarlijks aan het productschap per bedrijfslocatie per certificatie van een GMP- of QC-standaard een basisvergoeding van € 145,- voor de eerste 5 locaties te betalen, € 110,- voor locatie 6 t/m 10, € 75,- voor locatie l l t/m 15 en € 40,- voor locatie 16 en verder.

 • 2 Voor een tweede certificatie op bedrijfslocatie is 50%, voor elke volgende certificatie is 10% van het in het eerste lid genoemde bedrag verschuldigd.

 • 3 Voor een aanvullende certificatie voor Japanstandaard, scharreldieren of graskippen is de certificatie-instelling verplicht aan het productschap een vergoeding van € 20,- te betalen.

 • 4 De peildatum voor berekening van de vergoedingen, bedoeld in het eerste tot en met derde lid, is 31 december.

§ 5. Administratieve bepalingen

[Vervallen per 22-01-2006]

Artikel 7

[Vervallen per 22-01-2006]

Het productschap kan verrekeningen van bedragen kleiner dan € 50 achterwege laten.

Artikel 8

[Vervallen per 22-01-2006]

 • 1 Indien de ondernemer de benodigde gegevens voor het vaststellen van de retributie niet, niet tijdig of naar het oordeel van de secretaris niet volledig heeft verstrekt, is de secretaris bevoegd namens het bestuur de verschuldigde retributie voor de betreffende door het productschap verrichte werkzaamheden ambtshalve bij aanslag vast te stellen.

 • 2 Indien de ondernemer binnen 21 dagen na ontvangst van de retributieaanslag, bedoeld in het eerste lid, alsnog de gevraagde gegevens verstrekt, wordt de aanvankelijk vastgestelde retributie ingetrokken en een nieuwe retributie vastgesteld op basis van de door hem verstrekte gegevens.

Artikel 9

[Vervallen per 22-01-2006]

De retributie is verschuldigd uiterlijk op de eenentwintigste dag volgend op die waarop zij door of vanwege het productschap in rekening is gebracht, dan wel, indien de secretaris zulks verlangt, voor een door deze te bepalen datum.

Artikel 10

[Vervallen per 22-01-2006]

Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in artikel 9 gestelde termijn heeft betaald, kan door het productschap de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk diende te zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie.

Artikel 11

[Vervallen per 22-01-2006]

 • 1 De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening dienen in handen van de secretaris te worden gesteld of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het (hoofd-)productschap.

 • 2 Deze gegevens mogen slechts worden gebezigd voor de vervulling van de taak van het productschap en mogen niet onder vermelding of aanduiding van de onderneming, waarop zij betrekking hebben, aan het bestuur, het dagelijks bestuur, een commissie van het (hoofd)productschap of aan leden of plaatsvervangende leden daarvan worden overgelegd.

§ 6. Slotbepalingen

[Vervallen per 22-01-2006]

Artikel 12

[Vervallen per 22-01-2006]

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2005. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2005, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2005.

Artikel 13

[Vervallen per 22-01-2006]

 • 1 De Verordening PDV retributies diervoeders jaar 2004 wordt ingetrokken.

 • 2 De in het eerste lid genoemde verordening blijft van kracht voor zover het betreft de op grond van die verordening verschuldigde, maar nog niet in rekening gebrachte dan wel betaalde bedragen.

Artikel 14

[Vervallen per 22-01-2006]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PDV retributies diervoeders jaar 2005.

Den Haag, 10 november 2004

Th.A.M. Meijer

voorzitter

J. den Hartog

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 31 maart 2005 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 23 maart 2005. nr. TRCJZ/2004/6141.

Terug naar begin van de pagina