Verordening factuur- en betalingsmelding bloemen en planten 2004

[Regeling vervallen per 23-02-2008.]
Geldend van 26-03-2005 t/m 22-02-2008

Verordening van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel van 10 november 2004, houdende regels ter zake van de melding van uitvoer-, verzendings-, factuur- en betalingsregelingsgegevens (Verordening factuur- en betalingsmelding bloemen en planten 2004)

Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel,

gelet op de artikelen 93, 100 en 102 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en op artikelen 3 eerste lid en tweede lid sub b, 10 en 11 van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel (Staatsblad 2002 nr. 155), heeft na advies van de Commissie Bloemkwekerijproducten de volgende verordening vastgesteld:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-02-2008]

In deze verordening wordt overgenomen de terminologie van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel en wordt verstaan onder:

 • 1. Commissie Bloemkwekerijproducten: de op grond van artikel 5 van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel ingestelde commissie bloemkwekerijproducten;

 • 2. Bloemkwekerijproducten: snijbloemen, snijgroen, potplanten, perkgoed, uitgangsmateriaal (met uitzondering van zaden), kerstbomen zonder wortels, in het wild gegroeide gewassen welke met het oog op de sierwaarde in het economische verkeer worden gebracht, alsmede afgesneden takken van siergewassen in blad-, bloem- of vruchtdragende toestand, met uitzondering van:

  • a. winterharde houtgewassen in hun geheel voor zover niet vervroegd of verlaat, alsmede kerstbomen met wortels en delen van winterharde houtgewassen welke voor vermeerdering zijn bestemd;

  • b. voor zover in groene toestand de Japanse azalea's, alsmede variëteiten en hybriden daarvan;

  • c. dahliastekken, begonia- en gloxiniaplantjes, uitsluitend bestemd voor de teelt van knollen;

  • d. aquariumplanten en niet-levende bloemkwekerijproducten.

Artikel 2

[Vervallen per 23-02-2008]

 • 1 Iedere ondernemer die bloemkwekerijproducten verhandelt is verplicht de uitvoer of verzending van bloemkwekerijproducten op de dag dat deze plaatsvindt bij de commissie bloemkwekerijproducten te melden, zulks in overlegging van een kopie van de voor de buitenlandse afnemer bestemde factuur. Tussen commissie bloemkwekerijproducten en de ondernemer kan een afwijkend tijdstip van melding worden overeengekomen.

 • 2 Iedere ondernemer die bloemkwekerijproducten verhandelt is verplicht om, zodra de buitenlandse afnemer een zending bloemkwekerijproducten heeft betaald, de commissie bloemkwekerijproducten direct van deze betaling in kennis te stellen. Tussen de commissie bloemkwekerijproducten en de ondernemer kan een afwijkend tijdstip van betalingsmelding worden overeengekomen.

Artikel 3

[Vervallen per 23-02-2008]

Overtredingen van het bij of krachtens deze verordening bepaalde, worden aangewezen als feiten waarvoor een tuchtrechtelijke maatregel kan worden opgelegd.

Artikel 4

[Vervallen per 23-02-2008]

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van afkondiging in het Verordeningenblad bedrijfsorganisatie.

De Verordening HBAG Bloemen en Planten factuur- en betalingsmelding 2003 wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Vervallen per 23-02-2008]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening factuur- en betalingsmelding bloemen en planten 2004.

Aalsmeer, 10 november 2004

B.J.M. ter Haar

voorzitter

P.M.M. van Ostaijen

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 17 maart 2005 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking, van 28 februari 2005, nr. TRCJZ/2004/6265.

Terug naar begin van de pagina