Regeling kosten ondernemingsplan gerechtsdeurwaarder 2004

Geldend van 15-11-2004 t/m heden

Regeling van de Minister van Justitie van 9 november 2004, nr. 5310430/04/DTR, houdende de voor advisering over het ondernemingsplan van de gerechtsdeurwaarder in rekening te brengen kosten (Regeling kosten ondernemingsplan gerechtsdeurwaarder 2004)

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 6, vijfde lid, onderdeel c, van de Gerechtsdeurwaarderwet en artikel 12, tweede lid, van het Besluit ondernemingsplan gerechtsdeurwaarders;

Besluit:

Artikel 1

Voor advisering over het ondernemingsplan door de Commissie van deskundigen wordt aan de verzoeker het bedrag van € 2600 in rekening gebracht. Dit tarief is exclusief omzetbelasting.

Artikel 2

Deze regeling is van toepassing op verzoeken aan de Commissie van deskundigen om advies over het ondernemingsplan die zijn ingediend op of na de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling kosten ondernemingsplan gerechtsdeurwaarder 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 november 2004

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

Directeur-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand

,

P.H. Holthuis

Terug naar begin van de pagina