Regeling meetmethoden verbranden afvalstoffen

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-01-2011 t/m 31-12-2012

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 6 november 2004, nr. KVI2004111184, Directoraat Generaal Milieubeheer, Directie Klimaatverandering en Industrie, houdende regels met betrekking tot het uitvoeren van metingen van emissies (Regeling meetmethoden verbranden afvalstoffen)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de voorschriften 2.1, eerste lid, 2.8, eerste en tweede lid, en 2.14, tweede lid, van de bijlage bij het Besluit verbranden afvalstoffen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

Een grootheid, genoemd in tabel A in de bijlage bij deze regeling, wordt continu gemeten overeenkomstig de in die tabel voor die grootheid aangewezen norm.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

In afwijking van artikel 1 kan bij het continu meten van de concentratie van stikstofoxiden in het rookgas worden volstaan met het continu meten van de concentratie van stikstofmonoxide in het rookgas indien de kalibratie is uitgevoerd ten opzichte van de meting van de totale concentratie stikstofoxide in het rookgas.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

Het continu meten van de procesparameters, bedoeld in voorschrift 2.4, eerste lid, van de bijlage bij het Besluit verbranden afvalstoffen, alsmede van de concentratie waterstoffluoride in het rookgas van een verbrandingsinstallatie wordt uitgevoerd volgens een methode die in overeenstemming is met de algemeen aanvaarde meetpraktijk.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

Een periodieke meting en een parallelmeting van een grootheid, genoemd in tabel B in de bijlage bij deze regeling, wordt uitgevoerd overeenkomstig de in die tabel voor die grootheid aangewezen norm.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2013]

Het meten van de hoeveelheid organische koolstof in de slakken en de bodemas in een afvalverbrandingsinstallatie, alsmede van het gloeiverlies van de slakken en de bodemas in een afvalverbrandingsinstallatie wordt uitgevoerd overeenkomstig de in tabel D in de bijlage bij deze regeling aangewezen normen.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2013]

De kwaliteit van metingen wordt geborgd overeenkomstig de in tabel C in de bijlage bij deze regeling aangewezen normen.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2013]

Een periodieke meting en een parallelmeting worden uitgevoerd onder normale bedrijfsomstandigheden.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2013]

Bij een meting worden tevens alle parameters die noodzakelijk zijn voor de vaststelling of aan de ingevolge het Besluit verbranden afvalstoffen van toepassing zijnde eisen betreffende emissies, temperatuur, slakken en bodemas is voldaan, gelijktijdig gemeten.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2013]

Indien meer dan een derde deel van de gemeten concentraties waaruit een gemiddelde wordt berekend ontbreekt, wordt het op basis van die waarden gemeten gemiddelde buiten beschouwing gelaten bij de toetsing aan de van toepassing zijnde emissie-eisen.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De omrekening van een concentratie van een in de bijlage bij deze regeling genoemde component in het rookgas uitgedrukt als volumefractie naar een concentratie uitgedrukt in massa per kubieke meter geschiedt volgens de hiervoor in die bijlage gegeven formule.

 • 2 De omrekening van een concentratie van een bepaalde component in de rookgassen betrokken op een volume van het rookgas inclusief het volume van de daarin aanwezige waterdamp, naar een concentratie exclusief de in het rookgas aanwezige waterdamp, geschiedt volgens een hiervoor in de bijlage bij deze regeling gegeven formule.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2013]

Bij een verbrandingsinstallatie worden de voorzieningen aangebracht die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de voorgeschreven metingen.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2013]

Indien de meetapparatuur voor continue metingen geïnstalleerd bij verbrandingsinstallaties niet goed functioneert:

 • a. worden de nodige maatregelen genomen opdat die apparatuur zo spoedig mogelijk weer goed functioneert;

 • b. wordt de werking van de rookgasreiniginginstallatie niet verminderd, tenzij dit op technische gronden onvermijdelijk is;

 • c. wordt zodra deze situatie langer duurt dan 24 uur, het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Het bevoegd gezag wordt ten minste twee weken van tevoren op de hoogte gesteld van de datum en het tijdstip waarop een periodieke meting of een parallelmeting zal worden uitgevoerd.

 • 2 Indien een periodieke meting of parallelmeting geen doorgang vindt, wordt het bevoegd gezag uiterlijk op de datum, bedoeld in het eerste lid, hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 2 Voor 1 april van elk kalenderjaar worden de op grond van het eerste lid met betrekking tot het voorafgaande kalenderjaar geregistreerde gegevens vastgelegd in een rapport dat voor die datum aan het bevoegd gezag wordt toegezonden.

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 2 De in het eerste lid bedoelde rapportage wordt binnen drie maanden nadat een meting of parallelmeting is uitgevoerd aan het bevoegd gezag gezonden.

Artikel 16

[Vervallen per 01-01-2013]

Indien geen gebruik wordt gemaakt van de resultaten van een meting, wordt dit met opgave van redenen gemeld aan het bevoegd gezag. Bij deze melding worden die meetresultaten gevoegd.

Artikel 17

[Vervallen per 01-01-2013]

De in de bijlage bij deze regeling aangewezen normen alsmede de aanvullingen en correctiebladen met betrekking tot deze normen worden ter inzage gelegd bij de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te Den Haag.

Artikel 18

[Vervallen per 01-01-2013]

Met de in de bijlage bij deze regeling aangewezen normen worden gelijkgesteld normen die worden vastgesteld of aangewezen in een andere lidstaat van de Europese Unie, Turkije dan wel een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte, die een beschermingsniveau bieden dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat met de in de bijlage bij deze regeling aangewezen normen wordt nagestreefd.

Artikel 19

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 20

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling meetmethoden verbranden afvalstoffen.

Artikel 21

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 november 2004

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2013]

In de hieronder staande tabellen wordt verstaan onder:

 • NEN: door het Nederlands Normalisatie Instituut uitgegeven norm;

 • ISO: door de International Organisation for Standardization uitgegeven norm;

 • NEN-ISO: door de International Organisation for Standardization opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm;

 • BRL: door KIWA N.V. uitgegeven beoordelingsrichtlijn;

 • NEN-EN: door het Europese Comité voor Standaardisatie opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm;

 • NEN-EN-ISO/IEC: door de International Organisation for Standardisation en International Electrotechnical Commission opgestelde, door het Europese Comité voor Standaardisatie en het Nederlands Normalisatie Instituut aanvaarde en door het Nederlands Normalisatie Instituut als Nederlandse norm uitgegeven norm.

Tabel A. : Meetnormen voor continue metingen als bedoeld in artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

Grootheid

Type norm

Nummer norm

Uitgave

Titel

Totaal stof concentratie

NEN-EN

13284

2

2004

Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van massaconcentratie van stof in lage concentraties – Deel 2: Geautomatiseerde meetsystemen

Debiet

NEN-ISO

14164

 

1999

Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van het volumedebiet van gasstromen in schoorstenen – Geautomatiseerde methode

Tabel B. : Meetnormen voor periodieke metingen en parallelmetingen als bedoeld in artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

Grootheid

Type norm

Nummer norm

Uitgave

Titel

HCl concentratie, gasvormig Cl concentratie

NEN-EN

1911

1

1998

Uitworp door stationaire bronnen – Handmatige methode voor de bepaling van HCL – Deel 1: Monsterneming van gassen

HCl concentratie, gasvormig Cl concentratie

NEN-EN

1911

2

1998

Uitworp door stationaire bronnen – Handmatige methode voor de bepaling van HCI – Deel 2: Absorptie van gasvormige componenten

HCl concentratie, gasvormig Cl concentratie

NEN-EN

1911

3

1998

Uitworp door stationaire bronnen – Handmatige methode voor de bepaling van HCI – Deel 3: Analyse van absorptievloeistoffen en berekening van resultaten

Totaal stof concentratie

NEN-EN

13284

1

2001

Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van massaconcentratie van stof in lage concentraties – Deel 1: Manuele gravimetrische methode

CxHy concentratie

NEN-EN

12619

 

1999

Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van de massaconcentratie van totaal gasvormig organisch koolstof in lage concentraties in verbrandingsgassen – Continue methode met vlamionisatiedetector

PCDDs, PCDFs en PCB concentratie

NEN-EN

1948

1

2006

Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van de concentratie aan PCDD's/PCDF's en dioxine-achtige PCB's – Deel 1: Monsterneming van PCDD's/PCDF's

PCDDs, PCDFs en PCB concentratie

NEN-EN

1948

2

2006

Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van de concentratie aan PCDD's/PCDF's en dioxine-achtige PCB's – Deel 2: Extractie en opwerking van PCDD's/PCDF's

PCDDs, PCDFs en PCB concentratie

NEN-EN

1948

3

2006

Emissie van stationaire bronnen – Bepaling van de concentratie aan PCDD’s en PCDF’s en dioxine-achtige PCB’s – Deel 3: Identificatie en kwantificering van PCDD’s en PCDF’s

Totaal kwik concentratie

NEN-EN

13211

C1

2001

2007

Luchtkwaliteit – Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van de concentratie aan totaal kwik

Zware metalen concentratie

NEN-EN

14385

 

2004

Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van de totale emissie van As,CD,Cr,CO,Cu,Mn,Ni,Pb,Sb,Tl en V

HF concentratie, F concentratie

NEN

2819

 

1994

Luchtkwaliteit : uitworp door stationaire bronnen : monsterneming en bepaling van het gehalte aan fluoride

Debiet

ISO

10780

 

1994

Stationary source emissions – Measurement of velocity and volume flowrate of gas streams in ducts

H2O concentratie

NEN-EN

14790

 

2005

Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van de waterdamp in leidingen

O2 concentratie

NEN-EN

14789

 

2005

Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van de volumeconcentratie van zuurstof (O2) – Referentiemethode – Paramagnetisme

CO concentratie

NEN-EN

15058

 

2006

Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van de massaconcentratie van koolstofmonoxide (CO) – Referentiemethode: Niet-dispersieve infrarood spectrometrie

SO2 concentratie

NEN-EN

14791

 

2005

Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van de massaconcentratie aan zwaveldioxide – Referentiemethode

NOx concentratie

NEN-EN

14792

 

2005

Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van massaconcentratie aan stifstofoxiden (Nox) – Referentiemethode – Chemiluminescentie

Tabel C. : Algemene normen voor kwaliteitsborging als bedoeld in artikel 6

[Vervallen per 01-01-2013]

Grootheid

Type norm

Nummer norm

Uitgave

Titel

Kwaliteitsborging geautomatiseerde metingsystemen

NEN-EN

14181

C1

2004

2006

Emissies van stationaire bronnen – Kwaliteitsborging van geautomatiseerde meetsystemen

Bekwaamheid laboratoria

NEN-EN-ISO/IEC

17025

C1

2005

2007

Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria

Monsternamestrategie, meetdoel, -plan en -rapportage

NEN-EN

15259

 

2007

Luchtkwaliteit – Meetmethode emissies van stationaire bronnen – Eisen voor meetvlakken en meetlokaties en voor doelstelling, meetplan en rapportage van de meting

Tabel D. : Bijzondere normen als bedoeld in artikel 5

[Vervallen per 01-01-2013]

Grootheid

Type norm

Nummer norm

Uitgave

Titel

[totaal organisch C], gloeiverlies

BRL

2307

 

2003

Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest met productcertificaat voor AVI-bodemas voor ongebonden toepassing op of in de bodem in grond- en wegenbouwkunde.

De omrekening van een concentratie van een in de onderstaande tabel genoemde gasvormig component in het rookgas uitgedrukt als volumefractie (ppm) naar een concentratie uitgedrukt in massa per kubieke meter (mg/m3) geschiedt volgens de onderstaande formule:

waarin:

Bijlage 110867.png

Mc = molmassa voor de desbetreffende component uitgedrukt in grammen per mol zoals opgenomen in de onderstaande tabel:

Component

Molmassa(g/mol)

Koolmonoxide

28,01

Stikstofoxiden (berekend als stikstofdioxide)

46,01

Waterstoffluoride

20,01

Zoutzuur

36,46

Zwaveldioxide

64,07

De omrekening van een concentratie koolwaterstoffen uitgedrukt als volumefractie aan koolwaterstof van een bekende samenstelling CnHm (ppm) naar een concentratie organisch koolstof uitgedrukt in massa per kubieke meter (mg/m3) geschiedt volgens de onderstaande formule:

Bijlage 110868.png

waarin:

n = aantal koolstofatomen C per molecule organische component CnHm in het gebruikte kalibratiegas.

De omrekening van een concentratie in nat rookgas naar een concentratie in droog rookgas geschiedt volgens een van de volgende formules:

Bijlage 110869.png

waarin:

C = concentratie betrokken op droog rookgasmengsel uitgedrukt in ppm of mg/m3

Cm = concentratie betrokken op vochtig rookgasmengsel uitgedrukt in ppm of mg/m3

XH2O = vochtgehalte in kilogram per kubieke meter droog rookgasmengsel [kg/m3]

CH2O = concentratie vocht betrokken op vochtig rookgasmengsel uitgedrukt in volumepercentage.

Terug naar begin van de pagina