Besluit vrijgestelde exportkredietverzekeraars

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 01-12-2004 t/m 31-12-2006

Besluit van 5 november 2004, houdende vrijstelling van verzekeraars die exportkredietverzekeringen sluiten voor rekening of met garantie van de Staat

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 20 september 2004, nr. FM 2004-1191 M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten;

Gelet op artikel 20, aanhef en onderdeel c, en artikel 187, eerste lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993;

De Raad van State gehoord (advies van 7 oktober 2004, nr. W06.04.0471/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 1 november 2004, nr. FM 2004-1296 U, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

Een verzekeraar als bedoeld in artikel 1 dient binnen twee maanden na afloop van elk boekjaar bij de Pensioen- & Verzekeringskamer een verklaring in van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, waaruit blijkt dat alle door deze verzekeraar in verzekering genomen risico’s door de Staat zijn herverzekerd.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vrijgestelde exportkredietverzekeraars.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 november 2004

Beatrix

De Minister van Financiën ,

G. Zalm

Uitgegeven de dertigste november 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina