Besluit verlening mandaat en machtiging aan de Commissie Vervolgonderzoek Rekenschap

[Regeling vervallen per 18-12-2013.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 17-12-2013

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 5 november 2004, nr. TRCJZ/2004/5668, houdende verlening van mandaat en machtiging aan de Commissie Vervolgonderzoek Rekenschap

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 18-12-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 18-12-2013]

Voor zover het onderzoek van de Commissie betrekking heeft op de sector van het hoger onderwijs verleent de minister een machtiging aan de Commissie om ten behoeve van de uitvoering van haar onderzoek op grond van de artikelen 9.6, derde lid, 9.9, tweede lid, 9.51, vijfde lid, 10.6 en 10.10, vijfde lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek aan universiteiten en hogescholen inlichtingen te vragen.

Artikel 3

[Vervallen per 18-12-2013]

Voor zover het onderzoek van de Commissie betrekking heeft op de sector van de educatie en het beroepsonderwijs vervult de Commissie haar taak op basis van artikel 2.5.6 dan wel artikel 2.5.10, eerste lid, in samenhang met artikel 2.5.6 van de Wet educatie en beroepsonderwijs. De Commissie krijgt desgevraagd inzage in informatie, boeken en bescheiden.

Artikel 4

[Vervallen per 18-12-2013]

De Commissie oefent de bevoegdheden als bedoeld in de artikelen 2 en 3 slechts uit voor zover dat voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig is. Bij een verzoek aan een instelling om inlichtingen te verstrekken geeft zij de grondslag aan op grond waarvan dat verzoek wordt gedaan en met welk doel de inlichtingen worden gevraagd.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 8 november 2004

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina