Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar milieuopsporingsambtenaren in dienst van de provincie Noord-Brabant 2004

[Regeling vervallen per 18-11-2009.]
Geldend van 18-11-2004 t/m 17-11-2009

Besluit van de Minister van Justitie van 4 november 2004, nr. 5318045/DBZ/04, strekkende tot aanwijzing van milieuopsporingsambtenaren bij de provincie Noord-Brabant tot buitengewoon opsporingsambtenaar

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de ministers die het aangaat;

Gelezen het verzoek van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 6 augustus 2004;

Gelet op:

artikel 142, eerste lid, onder b en c en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;

artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede, van de Wet op de economische delicten;

– het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 18-11-2009]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 18-11-2009]

De personen, werkzaam in de functie van milieuopsporingsambtenaar in dienst van de provincie Noord-Brabant, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 18-11-2009]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid geldt voor het grondgebied van de provincie Noord-Brabant, Zeeland, Limburg, Zuid-Holland en Gelderland.

Artikel 4

[Vervallen per 18-11-2009]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 15 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 18-11-2009]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket te Den Bosch.

 • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het regionaal politiekorps Brabant-Noord.

Artikel 6

[Vervallen per 18-11-2009]

 • 1 De Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant brengt jaarlijks, voor 1 april, over het jaar daaraan voorafgaand aan de Minister van Justitie verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was binnen de dienst;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder en de direct toezichthouder, als bedoeld in artikel 5 van dit besluit, alsmede aan het Ministerie van Justitie, dienst Bestuurszaken, afd. IBB/BOA, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 18-11-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt 5 jaar na de datum van inwerkingtreding.

Artikel 8

[Vervallen per 18-11-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar milieuopsporingsambtenaren in dienst van de provincie Noord-Brabant 2004.

Artikel 9

[Vervallen per 18-11-2009]

De op naam gestelde individuele akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsambtenaren die in dienst zijn van de provincie Noord-Brabant in de functie van milieuopsporingsambtenaar, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 4 november 2004

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

coördinator Buitengewoon Opsporingsambtenaar

,

A.A.A.M. Huldy

Terug naar begin van de pagina