Nadere regeling besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2004

[Regeling vervallen per 23-03-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2005.]
Geldend van 13-11-2004 t/m 31-12-2004

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 november 2004, nr. Z/F-2525405, houdende een nadere aanwijzing ter zake van de besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten AWBZ 2004 (Nadere regeling besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2004)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-03-2005]

Voor het jaar 2004 zijn voor de beheerskosten AWBZ van de ziekenfondsen, de ziektekostenverzekeraars, de uitvoerende organen, de verbindingskantoren, de regionale contactkantoren en het Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten tezamen ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, bedoeld in artikel 38 van de Wet financiering volksverzekeringen, extra middelen besteedbaar ter grootte van € 6,361 miljoen.

Artikel 2

[Vervallen per 23-03-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt, indien de dagtekening van de Staatscourant waarin de regeling is geplaatst, is gelegen na 26 oktober 2004, terug tot en met 28 oktober 2004.

Artikel 3

[Vervallen per 23-03-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere regeling besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C.I.J.M. Ross-van Dorp

Terug naar begin van de pagina