Regeling media-inkoop 2004

Geldend van 27-02-2010 t/m heden

Regeling van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van 3 november 2004, nr. 04R36868, houdende wijziging van de Regeling media-inkoop in verband met uitbreiding ten behoeve van mede-overheden

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. media-inkoop: het met een media-exploitant aangaan van overeenkomsten onder bezwarende titel ter reservering of inkoop van plaatsruimte of zendtijd ten behoeve van openbare communicatie.

 • b. ministeries: ministeries, inclusief dienstonderdelen en diensten met een baten-lastenstelsel alsmede instellingen en lichamen zonder eigen rechtspersoonlijkheid die hiërarchisch ondergeschikt zijn aan de minister.

 • c. DPC: Dienst Publiek en Communicatie van het Ministerie van Algemene Zaken.

 • d. organisaties gelieerd aan de Rijksoverheid: zelfstandige bestuursorganen, rechtspersonen met een wettelijke taak en Staatsdeelnemingen.

 • e. mede-overheden: gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen.

Artikel 2

Onverminderd hetgeen in de hierna volgende artikelen wordt bepaald, berust de verantwoordelijkheid voor de inhoud en aanwending van voorlichtings- en andere communicatie-uitingen bij de onder artikel 1 sub b, d en e bedoelde instellingen.

Artikel 3

 • 1 Ministeries verlenen opdrachten tot media-inkoop uitsluitend door tussenkomst van de DPC en met inachtneming van de door de DPC vastgestelde of gecontracteerde procedures en voorwaarden.

 • 2 De DPC kan opdrachten tot media-inkoop overeenkomstig het bepaalde in deze regeling, in behandeling nemen van:

  • a. organisaties gelieerd aan de Rijksoverheid;

  • b. mede-overheden.

Artikel 4

 • 1 Voor de diensten van de DPC wordt met inachtneming van de uitgangspunten van de Handleiding Overheidstarieven van het ministerie van Financiën jaarlijks een kostendekkende vergoeding vastgesteld. De vergoeding bestaat uit een feepercentage over de netto mediabestedingen.

 • 2 Ter financiering van de aan de uitvoering van het Actieprogramma Overheidscommunicatie 2002–2006 verbonden kosten geldt tot 1 januari 2007 voor de ministeries een toeslag van 5% over de netto mediabestedingen.

Artikel 5

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van artikel 3, tweede lid, sub b, dat in werking treedt op 1 januari 2006.

 • 3 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling media-inkoop 2004.

De

Minister-President

,

Minister

van Algemene Zaken,

J.P. Balkenende

Terug naar begin van de pagina