Wijzigingsbesluit Voertuigreglement (implementatie Richtlijn nr. 2003/97/EG, enz.)

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geraadpleegd op 04-10-2022.
Geldend van 01-12-2004 t/m 30-04-2009

Besluit van 2 november 2004, houdende wijziging van het Voertuigreglement in verband met de implementatie van Richtlijn nr. 2003/97/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 november 2003 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de typegoedkeuring van inrichtingen voor indirect zicht en van voertuigen met deze inrichtingen, tot wijziging van Richtlijn 70/156/EEG en tot intrekking van Richtlijn 71/127/EEG

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 31 augustus 2004, nr. HDJZ/AWW/2004-2080, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op richtlijn nr. 2003/97/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 november 2003 (PbEG L 25) betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de typegoedkeuring van inrichtingen voor indirect zicht en van voertuigen met deze inrichtingen, tot wijziging van Richtlijn 70/156/EEG en tot intrekking van Richtlijn 71/127/EEG en de artikelen 21, 22, 24, 26 en 34 van de Wegenverkeerswet 1994;

De Raad van State gehoord (advies van 18 oktober 2004, nr. W09.04.0436/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 25 oktober 2004, nr. HDJZ/AWW/2004-2639, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Op verzoek van de fabrikant wordt tot 26 januari 2006 voor personenauto’s en bedrijfsauto’s, alsmede voor inrichtingen voor indirect zicht voor personenauto’s en bedrijfsauto’s, een typegoedkeuring verleend als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van richtlijn nr. 2003/97/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 november 2003 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de typegoedkeuring van inrichtingen voor indirect zicht en van voertuigen met deze inrichtingen, tot wijziging van Richtlijn 70/156/EEG en tot intrekking van Richtlijn 71/127/EEG (PbEG L 25).

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 2 november 2004

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat

K. M. H. Peijs

Uitgegeven de achttiende november 2004

De Minister van Justitie

J. P. H. Donner

Naar boven