Wijzigingsregeling Regeling uitkeringen kinderopvang 2004 (indexering uitkering opvangplaatsen)

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 14-11-2004 t/m 31-12-2006

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 november 2004, Directie Arbeidsverhoudingen, nr. AV/KO/2004/72965, tot wijziging van de Regeling uitkeringen kinderopvang 2004 in verband met de indexering van de uitkering opvangplaatsen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 5, 16, 45 juncto 14, tweede lid, van het Bekostigingsbesluit welzijnsbeleid;

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2007]

De uit deze regeling voortvloeiende verhoging van de uitkering opvangplaatsen wordt bij wijze van voorschot op of omstreeks 1 december 2004 aan gemeenten betaalbaar gesteld.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 11 januari 2004.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 november 2004

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina