Subsidieregeling programma starters op buitenlandse markten 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 12-07-2007 t/m 31-12-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 1 november 2004, nr. WJZ 4060240, tot vaststelling van de Subsidieregeling programma starters op buitenlandse markten 2004

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: de Minister van Economische Zaken;

 • b. ondernemer: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, niet zijnde een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, die een onderneming in stand houdt;

 • c. ondernemersorganisatie: een stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die, blijkens haar statuten, tot doel heeft de belangen te behartigen van ondernemingen of organisaties van ondernemingen, die een afdeling in haar bureauorganisatie heeft functioneren welke zich bezighoudt met internationaal ondernemen binnen de bedoelde ondernemingen en die in het kader van de uitvoering van deze regeling een overeenkomst met de minister heeft gesloten;

 • d. internationaliseringsplan: een plan van aanpak dat is opgesteld door de ondernemer in samenwerking met een ondernemersorganisatie, Syntens of een consulent internationale handel van een kamer van koophandel en fabrieken, en dat is gericht op de oriëntatie op of het voor eigen rekening en risico bewerken van een buitenlandse markt vanuit Nederland, en dat een inventarisatie bevat van de sterke en zwakke kanten, kansen en bedreigingen van de onderneming op gebied van export en direct daaraan gerelateerde activiteiten in het buitenland en aangeeft welke activiteiten zullen worden uitgevoerd om de doelstellingen in het plan op die buitenlandse markt te realiseren, bestaande uit:

  • 1°. marktverkenning,

  • 2°. partnerselectie,

  • 3°. productpresentatie,

  • 4°. het ontwikkelen en produceren van presentatiemateriaal,

  • 5°. het vergroten van kennis en kunde op het gebied van internationaal ondernemen,

  • 6°. het inwinnen van juridisch advies of

  • 7°. het aanvragen van één of meer internationale octrooien , merk- of modelregistraties;

 • e. doelland: land waarop het internationaliseringsplan gericht is;

 • f. marktverkenning: een schriftelijk verslag over de mogelijkheden van ondernemen op een markt in het buitenland, opgesteld door een organisatie die deskundig en ervaren is op het gebied van marktonderzoek;

 • g. partnerselectie: het ten behoeve van de ondernemer selecteren van en het leggen van contacten door een organisatie die deskundig en ervaren is op het gebied van marktonderzoek;

 • h. productpresentatie: de presentatie van een onderneming of product op buitenlandse of internationale beurzen, congressen, symposia, exposities en dergelijke evenementen;

 • i. presentatiemateriaal: schriftelijke, digitale en/of audiovisuele product- en/of bedrijfsinformatie;

 • j. vergroten van kennis en kunde op gebied van internationaal ondernemen: het volgen door de ondernemer of een van zijn vaste medewerkers van opleidingen, cursussen, workshops, seminars, trainingen en dergelijke, die relevant zijn voor het internationaal ondernemen en waarvan de kwaliteit gewaarborgd is, danwel het met instemming van de desbetreffende onderwijsinstelling contracteren door het bedrijf van één of meer studenten, die een opleiding op het gebied van internationaal ondernemen volgen bij een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs of universitair onderwijs, voor een stage van tenminste drie maanden die gericht is op één of meer onderzoeksopdrachten ten behoeve van de uitvoering van het internationaliseringsplan of, indien de stageduur korter is dan drie maanden, voor een doelgerichte stageopdracht, zoals veldonderzoek ten behoeve van de internationale oriëntatie van de onderneming in het doelland, danwel de tijdelijke inhuur van één of meer op het terrein van internationaal ondernemen ervaren interim-managers ten behoeve van de uitvoering van het internationaliseringsplan;

 • k. inwinnen van juridisch advies: het inwinnen door de ondernemer van een handelsgerelateerd specialistisch juridisch advies;

 • l. aanvragen van één of meer octrooien, merk- of modelregistraties: het met behulp van een octrooi-, merk- of modelgemachtigde indienen van één of meer octrooiaanvragen dan wel aanvragen voor merk- of modelregistraties ten behoeve van de merk- of modelbescherming in het doelland;

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De minister verstrekt op aanvraag een subsidie aan een ondernemer die voor eigen rekening en risico één of meer activiteiten als bedoeld in artikel 1, onder d, uitvoert.

 • 2 De subsidie wordt slechts verstrekt indien de ondernemer gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag om subsidie ten hoogste 3% van zijn totale fiscale omzet in het betreffende doelland heeft gerealiseerd, tenzij

  • a. indien de totale fiscale omzet in het betreffende doelland meer is dan 3% van zijn totale fiscale omzet, die omzet met niet meer dan drie afnemers is gerealiseerd; danwel

  • b. de ondernemer aannemelijk maakt dat activiteiten ter zake van marktverkenning, partnerselectie, juridisch advies of het aanvragen van octrooien, merk- of modelregistraties in redelijkheid noodzakelijk zijn voor zijn toegang tot een regio binnen dat doelland, waarin hij nog niet actief is.

 • 3 Geen subsidie wordt verstrekt:

  • a. indien voor de activiteiten, genoemd in het internationaliseringsplan, reeds door een bestuursorgaan of de Commissie van de Europese Gemeenschappen subsidie is verstrekt;

  • b. voor zover de aanvrager vóór het indienen van de aanvraag ter zake van de in het internationaliseringsplan genoemde activiteiten reeds verplichtingen is aangegaan, tenzij de minister daarvoor toestemming heeft gegeven;

  • c. indien aan de aanvrager op grond van deze regeling of de Subsidieregeling programma starters op buitenlandse markten 2003 reeds subsidie is verleend voor activiteiten in hetzelfde doelland;

  • d. indien een eerder aan de aanvrager op grond van één van de in onderdeel c genoemde regelingen verleende subsidie nog niet is vastgesteld;

  • e. aan een aanvrager die een onderneming in stand houdt als bedoeld in artikel 1, onderdelen a, b, c, f en h, van de Verordening (EG) nr. 1998/2006 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 15 december 2006 (Pb EU L 379) betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun;

  • f. indien, door een of meer bestuursorganen, aan de aanvrager over een periode van drie belastingjaren reeds € 200.000 of meer – dan wel, indien het een onderneming in het wegvervoer betreft: € 100.000 of meer – subsidie is verstrekt zonder goedkeuring van de Commissie van de Europese Gemeenschappen;

  • g. indien de organisatie, die overeenkomstig artikel 1, onderdeel d, meewerkte bij de opstelling van het internationaliseringsplan, tevens is betrokken bij de uitvoering van de in dat plan genoemde activiteiten.

 • 4 Indien aan de aanvrager reeds subsidie is verleend op grond van één van de in het derde lid, onderdeel c, genoemde regelingen, kan in afwijking van het derde lid, onderdeel c, ten hoogste eenmaal een nieuwe subsidie worden verleend voor activiteiten in hetzelfde doelland, indien de ondernemer aannemelijk maakt dat activiteiten ter zake van marktverkenning, partnerselectie, juridisch advies of het aanvragen van octrooien, merk- of modelregistraties in redelijkheid noodzakelijk zijn voor zijn toegang tot een regio binnen dat doelland, waarin hij nog niet actief is.

 • 5 In de gevallen genoemd in het tweede lid, onderdeel b en het vierde lid, wordt slechts subsidie verstrekt voor de uitvoering van uitsluitend de activiteiten marktverkenning, partnerselectie, juridisch advies of het aanvragen van octrooien, merk- of modelregistraties.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De subsidie bedraagt 50 procent van de rechtstreeks aan de in het internationaliseringsplan genoemde activiteiten toe te rekenen, na de indiening van de aanvraag door de subsidie-ontvanger gemaakte en betaalde kosten, maar niet meer dan € 11.500.

 • 2 Het bedrag van de subsidie wordt verlaagd voor zover dit tezamen met in de drie voorafgaande jaren door een bestuursorgaan aan de aanvrager verstrekte subsidie waarvoor geen goedkeuring van de Commissie van de Europese Gemeenschappen was verkregen, meer bedraagt dan € 200.000 dan wel, indien het een onderneming in het wegvervoer betreft, € 100.000.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Als kosten van een marktverkenning worden uitsluitend in aanmerking genomen de kosten die aan de subsidie-ontvanger in rekening worden gebracht door een organisatie die deskundig en ervaren is op het gebied van marktonderzoek.

 • 2 Als kosten van partnerselectie worden uitsluitend in aanmerking genomen de kosten die aan de subsidie-ontvanger in rekening worden gebracht door een organisatie, reis- en verblijfkosten van de subsidie-ontvanger daaronder niet begrepen.

 • 3 Als kosten van productpresentatie worden uitsluitend in aanmerking genomen de kosten voor de huur van de benodigde ruimte, de kosten van de huur, transport, opbouw en inrichting (door derden) van de stand, de huur van audiovisuele middelen en kosten van buitenlandse promotie, waaronder begrepen kosten van een bureau of organisatie in verband met vooronderzoek en andere promotieactiviteiten, zoals het samenstellen en vertalen van persartikelen.

 • 4 Als kosten van presentatiemateriaal worden uitsluitend in aanmerking genomen de kosten van schriftelijke, digitale en/of audiovisuele product- en/of bedrijfsinformatie die aan de subsidie-ontvanger in rekening worden gebracht.

 • 5 Als kosten van het vergroten van kennis en kunde op het gebied van internationaal ondernemen worden uitsluitend in aanmerking genomen:

  • a. de kosten van opleidingen, cursussen, workshops, seminars, trainingen en dergelijke die relevant zijn voor het internationaal ondernemen en, indien van toepassing, het in het kader daarvan behalen van een diploma;

  • b. de door de ondernemer betaalde reis- en verblijfkosten, gemaakt door stagiairs als bedoeld in artikel 1, onderdeel j, alsmede, indien het stages betreft van drie maanden of langer, de contractueel vastgelegde stagevergoedingen;

  • c. de kosten voor de tijdelijke inhuur van één of meer op het terrein van internationaal ondernemen ervaren interim-managers voor zover die kosten direct verband houden met de ondersteuning van de uitvoering van het internationaliseringsplan.

 • 6 Als kosten van het inwinnen van juridisch advies worden uitsluitend in aanmerking genomen de kosten die in rekening worden gebracht door een in internationale handel gespecialiseerde juridische adviseur.

 • 7 Als kosten van het aanvragen van één of meer octrooien, merk- of modelregistraties worden uitsluitend in aanmerking genomen de kosten verbonden aan de indiening van die aanvragen, waaronder begrepen de diensten van een octrooi-, merk- en/of modelgemachtigde, indieningstaksen en dergelijke, alsmede kosten voor vertaling.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Ieder begrotingsjaar wordt bij ministeriële regeling een subsidieplafond vastgesteld voor het in dat jaar verlenen van subsidies op grond van deze regeling.

 • 2 Het subsidieplafond voor het in 2004 verlenen van subsidies bedraagt € 2.130.000.

§ 2. Aanvraag en beslissing op de aanvraag

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Een aanvraag om subsidie wordt ingediend met gebruikmaking van een formulier, overeenkomstig het model dat is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 1.

 • 2 De aanvraag gaat vergezeld van een internationaliseringsplan overeenkomstig het model dat is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 2 en een begroting voor de activiteiten, opgenomen in het plan, alsmede van andere bescheiden overeenkomstig hetgeen in het formulier is vermeld.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2009]

De minister geeft een beschikking binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2009]

De minister beslist in ieder geval afwijzend op een aanvraag indien:

 • a. de aanvraag niet voldoet aan deze regeling;

 • b. de aanvrager op het tijdstip van indiening van de aanvraag meer dan 100 werknemers in dienst heeft;

 • c. de aanvrager in de twaalf maanden voorafgaand aan de datum van indiening van de aanvraag meer dan 30 procent van zijn omzet uit exportactiviteiten behaalde, tenzij de aanvrager in die periode een omzet van niet meer dan € 100.000 heeft behaald.

 • d. door toekenning het totaal van de ten laste van hetzelfde subsidieplafond verstrekte subsidies, per aanvraag vermeerderd met € 2.700, meer zou komen te bedragen dan het betrokken subsidieplafond.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2009]

De minister verdeelt het beschikbare bedrag in de volgorde van ontvangst van de aanvragen, met dien verstande dat, indien een aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag en met toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvraag voldoet aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de verdeling als datum van ontvangst geldt.

§ 3. Verplichtingen van de subsidie-ontvanger

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De subsidie-ontvanger voert de activiteiten uit overeenkomstig het internationaliseringsplan waarop de subsidieverlening betrekking heeft en voltooit deze binnen 18 maanden na de subsidieverlening, behoudens voorafgaande schriftelijke ontheffing van de minister voor het vertragen, essentieel wijzigen, of stopzetten van de uitvoering van de activiteiten.

 • 2 Aan een ontheffing als bedoeld in het eerste lid kunnen voorschriften worden verbonden.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De subsidie-ontvanger voert een administratie die zodanig is ingericht, dat daaruit te allen tijde op eenvoudige en duidelijke wijze alle aan de activiteiten toe te rekenen kosten kunnen worden afgelezen.

 • 2 De subsidie-ontvanger doet onverwijld mededeling aan de minister van de indiening bij de rechtbank van een verzoek tot het op hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, tot verlening van surseance van betaling aan hem of tot faillietverklaring van hem.

§ 4. Subsidievaststelling

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De subsidie-ontvanger dient zijn aanvraag om subsidievaststelling in binnen dertien weken na het tijdstip waarop de activiteiten ingevolge artikel 10, eerste lid, moeten zijn voltooid.

 • 2 De aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van een formulier, overeenkomstig het model dat is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 3.

 • 3 De aanvraag gaat, overeenkomstig hetgeen in het formulier is vermeld, vergezeld van:

  • a. afschriften van de op de activiteiten betrekking hebbende, aan de subsidie-ontvanger verstrekte, facturen en de desbetreffende betalingsbewijzen,

  • b. een eindverslag omtrent de uitvoering en de resultaten van de activiteiten,

  • c. overige in het formulier genoemde bescheiden.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2009]

De minister geeft de beschikking tot subsidievaststelling binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag daartoe dan wel nadat de voor het indienen ervan geldende termijn is verstreken.

§ 5. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2009]

De Subsidieregeling programma starters op buitenlandse markten 2003 wordt ingetrokken, met dien verstande dat

 • a. zij van toepassing blijft op aanvragen om subsidie die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling, en op subsidies die voor die datum zijn verstrekt;

 • b. het subsidieplafond voor 2004 voor de Subsidieregeling programma starters op buitenlandse markten 2003 ten aanzien van de aanvragen die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling wordt verhoogd tot € 6.150.200.

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 16

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling programma starters op buitenlandse markten 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd bij de EVD, Bezuidenhoutseweg 181, ’s-Gravenhage.

Den Haag, 1 november 2004

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

C.E.G. van Gennip

Terug naar begin van de pagina