Verordening financiering vispromotie 2005

[Regeling vervallen per 21-04-2007 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 31-12-2005

Verordening van het Productschap Vis van 28 oktober 2004, houdende regels ter zake van de aan de onder het Productschap Vis ressorterende ondernemers op te leggen bestemmingsheffing ten behoeve van vispromotie voor het jaar 2005 (Verordening financiering vispromotie 2005)

Het bestuur van het Productschap Vis;

Gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie

en artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Stb. 2003, 253);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 21-04-2007]

 • 1 In deze verordening wordt verstaan onder:

  Instellingsbesluit Productschap Vis

  :

  Besluit van 3 juni 2003, houdende instelling van een productschap voor ondernemingen op het gebied van de visserij, de be- en verwerking van vis en de handel in vis en visproducten (Stb. 2003, 253);

  Productschap

  :

  het Productschap Vis, als bedoeld in artikel 3 van het Instellingsbesluit Productschap Vis;

  Bestuur

  :

  het bestuur van het productschap;

  Voorzitter

  :

  de voorzitter van het productschap;

  Ondernemer

  :

  degene, die een onderneming drijft, waarvoor het productschap is ingesteld;

  Fonds

  :

  het fonds ingesteld krachtens artikel 2, eerste lid, van de Verordening instelling van een fonds voor vispromotie;

  Vis

  :

  vissen, schaal- en schelpdieren, delen van vissen alsmede van schaal- en schelpdieren en puf en nest, een en ander met uitzondering van sier- en aquariumdieren, pootvis; kokkels, spisula, zwaardscheden en mesheften, nonnetjes, mosselen en oesters;

  Visproducten

  :

  uit vis verkregen producten, welke al dan niet na verdere be- of verwerking, tot menselijk of dierlijk voedsel kunnen dienen;

  Visserij

  :

  het bedrijf van het vangen of kweken van vissen, schaal- en schelpdieren en puf en nest, een en ander met uitzondering van sier- en aquariumdieren;

  Basislijn

  :

  de laagwaterlijn (dieptelijn van nul meter) langs de kust en/of de lijn die door de kuststaat is getrokken tussen een aantal vaste punten, zoals aangegeven op kaarten die door de bevoegde kuststaat officieel zijn erkend;

  Zeevis

  :

  vis verkregen door uitoefening van de visserij zeewaarts vanaf een basislijn en/of door uitoefening van de kustvisserij in de zin van artikel 1, vierde lid onder c, van de Visserijwet 1963, met uitzondering van mosselen, oesters, kokkels, spisula, zwaardscheden en mesheften, en nonnetjes;

  Kweekvis

  :

  forel, meerval, tilapia, paling en tarbot die in Nederland wordt gekweekt en gehouden in recirculatiesystemen en vijvers ten behoeve van productiedoeleinden gericht op menselijke consumptie;

  Pootvis

  :

  levende jonge vis, schaal- of schelpdieren die bestemd zijn voor de kweek van kweekvis;

  Trawler

  :

  vaartuig waarvan de lengte over alles 60 meter of meer bedraagt;

  Kotter

  :

  vaartuig waarvan de lengte over alles minder dan 60 meter bedraagt;

  Forel

  :

  vissen van de soort Oncorphynchus mykiss;

  Meerval

  :

  vissen van de soort Clarius garipinus;

  Tilapia

  :

  vissen van de soort Oreochromis Spp.;

  Paling

  :

  vissen van de soort Anquilla anquilla;

  Tarbot

  :

  vissen van de soort Psetta maximus;

  Mosselen

  :

  schelpdieren van de soorten Mytilus Spp. of de soorten Perna Spp.;

  Kokkels

  :

  schelpdieren van de soort Cerastoderma edule;

  Spisula

  :

  schelpdieren van de soorten Spisula Spp.;

  Zwaardscheden en Mesheften

  :

  schelpdieren van de soorten Ensis Spp.;

  Nonnetjes

  :

  schelpdieren van de soort Macoma balthica;

  Aanvoeren

  :

  het als eerste eigenaar voor de eerste keer of het met behulp van de spanvisserij aan land brengen van vis;

  Aanvoerder

  :

  de ondernemer die met een in Nederland geregistreerd vissersvaartuig of op andere wijze vis aanvoert;

  Afslag

  :

  een veiling van vis en/of visproducten;

  Kleinhandelaar

  :

  een ondernemer die als onderdeel van zijn bedrijf heeft of zijn bedrijf maakt van het verkopen van vis en/of visproducten aan particulieren, instellingen en/of bedrijven;

  Inkoopbedrag

  :

  de totale factuurwaarde van alle gekochte vis- en/of visproducten;

  Kopen

  :

  zich in eigendom verwerven door de daarvoor gevraagde of geboden prijs te betalen ofwel de overeenkomst waarbij de ene partij zich verbindt vis en/of visproducten te leveren en de andere om daarvoor een prijs in geld te betalen.

 • 2 Voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens deze verordening vindt het aanvoeren plaats op het tijdstip waarop het vaartuig direct of indirect verbinding met de wal heeft verkregen.

Artikel 2

[Vervallen per 21-04-2007]

Elke ondernemer is aan het productschap ten bate van het fonds een heffing verschuldigd wegens:

 • a. het aanvoeren van zeevis door een aanvoerder;

 • b. het kopen van zeevis van een aanvoerder;

 • c. het inkopen van vis en/of visproducten, welke fysiek in Nederland zijn of komen;

 • d. het verkopen aan particulieren van vis en/of visproducten door een kleinhandelaar.

Artikel 3

[Vervallen per 21-04-2007]

 • 1 De heffing wegens de handeling, bedoeld in artikel 2, onder a, bedraagt 0,7 promille van de waarde van de aangevoerde zeevis.

 • 2 De heffing wegens de handeling, bedoeld in artikel 2, onder a, bedraagt 0,6 promille van de waarde van de aangevoerde zeevis, voor zover het betreft met een trawler aangevoerde zeevis.

 • 3 De heffing wegens de handeling, bedoeld in artikel 2, onder b, bedraagt 0,8 promille van het aankoopbedrag van de gekochte zeevis.

 • 4 De heffing wegens de handeling, bedoeld in artikel 2, onder b, bedraagt 0,7 promille van het aankoopbedrag van de gekochte zeevis, voor zover het betreft met een trawler aangevoerde zeevis.

 • 5 De heffing wegens de handeling, bedoeld in artikel 2, onder c, bedraagt 0,6 promille van het inkoopbedrag van de ingekochte vis en/of visproducten.

 • 6 De heffing wegens de handeling, bedoeld in artikel 2, onder d, bedraagt € 80,- per verkooppunt per kalenderjaar. Onder verkooppunt wordt onder meer verstaan een viswinkel, een viskraam of een visverkoopwagen.

 • 7 De waarde van de aangevoerde zeevis, als bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 4.

 • 8 Als aankoopbedrag van de al dan niet door tussenkomst van een afslag gekochte zeevis, als bedoeld in het derde en vierde lid, geldt de door de koper, voor de door hem betrokken zeevis, betaalde koopsom.

 • 9 Bij de bepaling van het inkoopbedrag, als bedoeld in het vijfde lid, wordt het deel van het inkoopbedrag waarover reeds een heffing als bedoeld in het derde of vierde lid is betaald door dezelfde heffingsplichtige ondernemer, in mindering gebracht.

 • 10 Vis en visproducten zijn eenmalig onderhevig aan een heffing als bedoeld in het eerste lid. Op het inkoopbedrag, als bedoeld in het vijfde lid, dient derhalve het inkoopbedrag waarover reeds een heffing als bedoeld in artikel 2, onder c, is opgelegd, in mindering te worden gebracht.

 • 11 Op het bepaalde in het negende en tiende lid van dit artikel is artikel 5, eerste lid, van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat de ondernemer die meent dat het negende en/of tiende lid van dit artikel van toepassing is, dit schriftelijk dient te bewijzen.

Artikel 4

[Vervallen per 21-04-2007]

 • 1 Indien de aangevoerde zeevis door tussenkomst van een afslag is verhandeld geldt als waarde van de zeevis de op de afslag gemaakte brutobesomming.

 • 2 Indien de aangevoerde vis, bedoeld in artikel 3, eerste lid, zonder tussenkomst van een afslag is verhandeld geldt als waarde van de zeevis de door de koper, voor de aan hem verkochte zeevis, betaalde koopsom.

 • 3 Indien de aangevoerde vis, bedoeld in artikel 3, tweede lid, zonder tussenkomst van een afslag is verhandeld geldt als waarde van de zeevis 70 % van de door de koper, voor de aan hem verkochte zeevis, betaalde koopsom.

Verstrekken van gegevens

[Vervallen per 21-04-2007]

Artikel 5

[Vervallen per 21-04-2007]

 • 1 Een ondernemer verstrekt aan het productschap, op schriftelijk verzoek van de voorzitter, namens het bestuur, vóór de in dit verzoek genoemde datum, naar waarheid de gegevens die nodig zijn voor de vaststelling van de door de ondernemer op grond van deze verordening verschuldigde heffing.

 • 2 Een ondernemer overlegt aan het productschap, op schriftelijk verzoek van de voorzitter, namens het bestuur, vóór de in dit verzoek genoemde datum een verklaring, van een accountant als bedoeld in de desbetreffende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, omtrent de getrouwheid en volledigheid van de in het eerste lid bedoelde gegevens.

 • 3 Indien blijkt dat de door de ondernemer verstrekte gegevens onjuist zijn of afwijken van aan het productschap ten dienste staande gegevens, kunnen aan de hand van deze nieuwe gegevens of overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 en/of in artikel 13 de in rekening gebrachte en/of te brengen bedragen worden herzien en het verschil worden nagevorderd of gerestitueerd.

Artikel 6

[Vervallen per 21-04-2007]

 • 1 Indien een ondernemer de gegevens, bedoeld in artikel 5, eerste lid, niet of niet volledig aan het productschap heeft verstrekt vóór de in dat artikel bedoelde datum dan wel vóór de datum van de aan de ondernemer toegezonden herinnering, is de voorzitter, namens het bestuur, bevoegd de verzochte waarden, aankoopbedragen, inkoopbedragen, hoeveelheden of aantallen te schatten en op basis daarvan de verschuldigde heffing te berekenen.

 • 2 De voorzitter stelt, namens het bestuur, de betrokken ondernemer van de geschatte gegevens en het op basis daarvan berekende heffingsbedrag schriftelijk in kennis, onder mededeling dat hij alsnog in de gelegenheid wordt gesteld de eerder verzochte gegevens binnen 3 weken na verzending van de kennisgeving aan het productschap te verstrekken.

 • 3 Indien de betrokken ondernemer binnen de in het tweede lid bedoelde termijn alsnog de verzochte gegevens aan het productschap verstrekt, wordt de verschuldigde heffing berekend op basis van deze gegevens.

 • 4 Indien blijkt dat de door de ondernemer alsnog verstrekte gegevens, als bedoeld in het derde lid, onjuist zijn of afwijken van aan het productschap ten dienste staande gegevens, wordt de verschuldigde heffing berekend op basis van de door de voorzitter geschatte waarden, aankoopbedragen, inkoopbedragen, hoeveelheden of aantallen.

 • 5 Indien de betrokken ondernemer binnen de in het tweede lid bedoelde termijn wederom in gebreke blijft de verzochte gegevens aan het productschap te verstrekken, wordt het bedrag, zoals berekend op de wijze bedoeld in het eerste lid, in rekening gebracht.

Regeling betreffende de betaling

[Vervallen per 21-04-2007]

Artikel 7. (mandatering afslagen)

[Vervallen per 21-04-2007]

 • 1 Indien vis door tussenkomst van een afslag is verhandeld worden de op grond van deze verordening wegens het aanvoeren of kopen van de vis verschuldigde heffingen door de ondernemer onmiddellijk na de verkoop aan het productschap betaald.

 • 2 In de gevallen bedoeld in het eerste lid kunnen de door de aanvoerder of koper verschuldigde heffingen door de afslagadministratie ten behoeve van het productschap worden geïnd door middel van inhouding op de op de afslag gemaakte bruto besomming respectievelijk verrekening met het betaalde aankoopbedrag. Indien de heffingen op deze wijze volledig zijn geïnd, wordt de ondernemer geacht te dier zake aan zijn verplichting te hebben voldaan.

Artikel 8

[Vervallen per 21-04-2007]

Indien vis zonder tussenkomst van een afslag is verhandeld worden de op grond van deze verordening wegens het aanvoeren of kopen van de vis verschuldigde heffingen door de ondernemer betaald uiterlijk binnen dertig dagen na de dag waarop zij hem door het productschap in rekening zijn gebracht.

Artikel 9

[Vervallen per 21-04-2007]

De ingevolge artikel 2, onder c en onder d verschuldigde heffingen worden door de ondernemer betaald uiterlijk binnen dertig dagen na de dag waarop zij hem door het productschap in rekening zijn gebracht.

Artikel 10

[Vervallen per 21-04-2007]

 • 1 Het productschap brengt vooruitlopend op de opgave bedoeld in artikel 5 de ondernemers jaarlijks één of meer voorschotbedragen in rekening.

 • 2 Indien en voor zover aan voorschotbedragen meer is betaald dan uit hoofde van deze verordening is verschuldigd, vindt restitutie plaats.

 • 3 Het voorschotbedrag wordt door de ondernemer betaald uiterlijk binnen dertig dagen na de dag waarop het hem door het productschap in rekening is gebracht.

Artikel 11

[Vervallen per 21-04-2007]

Een nagevorderd bedrag als bedoeld in artikel 5, derde lid, wordt door de ondernemer betaald uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop het bedrag hem door het productschap in rekening is gebracht.

Artikel 13. (mandatering voorzitter)

[Vervallen per 21-04-2007]

 • 1 De voorzitter is, namens het bestuur, belast met de vaststelling en oplegging van de door een ondernemer verschuldigde heffing(en), als bedoeld in artikel 2, indien deze verschuldigde heffing(en) niet reeds op grond van artikel 7 door de afslagadministratie ten behoeve van het productschap is/zijn geïnd.

 • 2

  • a. De oplegging van de door een ondernemer verschuldigde heffing(en), geschiedt door de voorzitter, namens het bestuur, door middel van toezending of uitreiking aan de heffingsplichtige ondernemer van een gedagtekende heffingsaanslag op basis van;

  • b. De heffingsaanslag moet bevatten:

   • de naam en de woonplaats of vestigingsplaats van de heffingsplichtige ondernemer, conform de gegevens die bekend zijn bij het productschap;

   • een specificatie van het bedrag van de heffing(en) onder vermelding van de heffingsgrondslagen;

   • in de daarvoor in aanmerking komende gevallen: de toepasselijke vrijstellingen;

   • in de daarvoor in aanmerking komende gevallen: de toepasselijke verrekening met reeds betaalde voorschotbedragen;

   • het totaalbedrag van de heffingsaanslag;

   • het betalingstijdstip en informatie over de wijze van betaling;

   • de vermelding van de mogelijkheid van bezwaar met inachtneming van artikel 3:45 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3 De voorzitter kan, namens het bestuur, de termijn van inzending van de gegevens als bedoeld in artikel 5 en/of 6, op verzoek van een ondernemer verlengen met een termijn die de voorzitter redelijk acht.

 • 4

  • a. De voorzitter legt, namens het bestuur, een voorschotbedrag op, als bedoeld in artikel 10, bij de heffingsplichtige ondernemer opleggen en zal dit bedrag in rekening brengen.

  • b. De voorzitter kan, namens het bestuur, het in rekening gebrachte voorschotbedrag herzien en/of opnieuw opleggen indien blijkt dat de gegevens van de heffingsplichtige ondernemer, die hier aan ten grondslag lagen, niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid.

 • 6 De voorzitter is, namens het bestuur, belast met het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten, als bedoeld in het tweede lid met inachtneming van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht.

 • 7 De voorzitter is, namens het bestuur, belast met het beslissen op verzoeken om in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter tegen besluiten, als bedoeld in het tweede lid met inachtneming van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht.

 • 8 De voorzitter kan in afwijking van het vierde lid, namens het bestuur, de heffingsplichtige ondernemer op diens verzoek bij de indiening van zijn bezwaarschrift:

  • a. in bijzondere omstandigheden (ter beoordeling van de voorzitter) uitstel van betaling verlenen van de vastgestelde en opgelegde heffing(en), als bedoeld in het tweede lid, totdat de beslissing op het bezwaarschrift door de voorzitter is genomen;

  • b. een vergoeding toekennen als bedoeld in artikel 7:15 Algemene wet bestuursrecht;

  • c. ingeval beroep is ingesteld tegen een beslissing op het bezwaarschrift, in bijzondere omstandigheden (ter beoordeling van de voorzitter) uitstel van betaling verlenen van de vastgestelde en opgelegde heffing(en), als bedoeld in het tweede lid, totdat de bevoegde rechter uitspraak heeft gedaan.

 • 9 De voorzitter kan in afwijking van het eerste lid, namens het bestuur, de heffingsplichtige ondernemer vrijstellen van artikel 2 indien het totaal van de door deze ondernemer verschuldigde heffing(en) minder is dan € 10,-.

 • 10 De voorzitter is, namens het bestuur, belast met het kenbaar maken en stellen van nadere eisen aan het gebruik van de elektronische weg bij het verkeer van berichten tussen ondernemers en het productschap met betrekking tot het bepaalde in de onderhavige verordening met inachtneming van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 14

[Vervallen per 21-04-2007]

 • 1 Deze verordening, welke kan worden aangehaald als Verordening financiering vispromotie 2005, treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

 • 2 De Verordening financiering vispromotie 2004 wordt ingetrokken, behoudens ten aanzien van reeds verschuldigde heffingsbedragen.

Rijswijk, 28 oktober 2004

P.J.H.M. Loonen

voorzitter

G.J. van Balsfoort

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 22 juni 2006.

Terug naar begin van de pagina