Besluit hulpofficieren van justitie Algemene Inspectiedienst/Dienstonderdeel Opsporing

[Regeling vervallen per 19-12-2007.]
Geldend van 13-11-2004 t/m 18-12-2007

Besluit van de Minister van Justitie d.d. 28 oktober 2004, nr. 5316429/504/CBK, houdende aanwijzing van hulpofficieren van justitie bij de Algemene Inspectiedienst, Dienstonderdeel Opsporing

De Minister van Justitie,

Gezien het verzoek van de Directeur van de Directie Juridische Zaken van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 21 september 2004, nr. TRCJZ/2004/5507;

Gelet op artikel 154, aanhef en onder d, van het Wetboek van Strafvordering;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 19-12-2007]

De buitengewoon opsporingsambtenaren, werkzaam bij de Algemene Inspectiedienst, Dienstonderdeel Opsporing, van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, die

  • a. de functie vervullen van teamleider en

  • b. met goed gevolg een door de Minister van Justitie goedgekeurde opleiding tot hulpofficier van justitie hebben voltooid en in het bezit zijn van het certificaat ‘hulpofficier van justitie’,

zijn aangewezen tot hulpofficier van justitie.

Artikel 2

[Vervallen per 19-12-2007]

Het in artikel 1, onder b, bedoelde certificaat heeft een geldigheidsduur van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van afgifte van dat certificaat.

Artikel 3

[Vervallen per 19-12-2007]

De in artikel 1 bedoelde personen beperken zich bij het uitoefenen van hun bevoegdheden als hulpofficier van justitie tot hetgeen is bepaald bij of krachtens het Wetboek van Strafvordering en artikel 3 van de Algemene wet op het binnentreden.

Artikel 4

[Vervallen per 19-12-2007]

Van de krachtens dit besluit verkregen bevoegdheden wordt gebruik gemaakt overeenkomstig de aanwijzingen door de officier van justitie te geven.

Artikel 5

[Vervallen per 19-12-2007]

De in artikel 1 bedoelde personen doen hun processen-verbaal, de aangiften of berichten inzake strafbare feiten, met de in beslag genomen voorwerpen rechtstreeks aan de officier van justitie toekomen.

Artikel 6

[Vervallen per 19-12-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 7

[Vervallen per 19-12-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit hulpofficieren van justitie Algemene Inspectiedienst/Dienstonderdeel Opsporing.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 oktober 2004

De

Minister

van Justitie,
namens deze:

hoofd Bureau Juridische en Beleidsondersteunende Aangelegenheden

,

H.Ph. Mayer

Terug naar begin van de pagina