Regeling vaststelling collegegeld studiejaar 2005 - 2006

[Regeling vervallen per 25-07-2007.]
Geldend van 27-11-2004 t/m 24-07-2007

Regeling vaststelling collegegeld studiejaar 2005 - 2006

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap,Mede namens de minister van landbouw, natuurbeheer en voedselkwaliteit;

Gelet op:

  • artikel 7.43, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Besluit

Artikel 1. Prijsindexcijfer

[Vervallen per 25-07-2007]

Onder prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie, bedoeld in artikel 7.43, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek wordt verstaan ’reeks alle huishoudens’, zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek en bekendgemaakt in het Statistisch bulletin van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 2. Vaststelling

[Vervallen per 25-07-2007]

De bedragen, genoemd in artikel 7.43, eerste en tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, worden voor het studiejaar 2005 - 2006 verhoogd en vastgesteld op €  1496,-.

Artikel 3. Bekendmaking

[Vervallen per 25-07-2007]

Deze regeling zal met de toelichting in het Gele katern worden geplaatst. Van deze plaatsing wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 25-07-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van het Gele katern waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 25-07-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling collegegeld studiejaar 2005 - 2006.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

drs. M. Rutte

Terug naar begin van de pagina