Regeling tijdstip levering benzine van zomerkwaliteit door kleine tankstations

[Regeling vervallen per 28-04-2011.]
Geldend van 14-11-2004 t/m 27-04-2011

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 25 oktober 2004, nr. KVI 2004106696, Directoraat-Generaal Milieubeheer, Directie Klimaatverandering en Industrie, tot vaststelling van het tijdstip voor de levering van benzine van zomerkwaliteit door kleine tankstations (Regeling tijdstip levering benzine van zomerkwaliteit door kleine tankstations)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 4, tweede lid, van het Besluit kwaliteitseisen brandstoffen wegverkeer;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-04-2011]

Het tijdstip waarop de ten verkoop aangeboden benzine aan de specificaties van zomerbenzine voldoet, is voor tankstations die in de maand april per benzinekwaliteit minder dan driemaal zijn bevoorraad, de dag volgend op de dag waarop het tankstation vanaf 15 april voor de tweede maal is bevoorraad.

Artikel 2

[Vervallen per 28-04-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tijdstip levering benzine van zomerkwaliteit door kleine tankstations.

Artikel 3

[Vervallen per 28-04-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 oktober 2004

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Terug naar begin van de pagina