Regeling beschikbare middelen verstrekkingen en vergoedingen Zfw 2005

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 03-02-2005 t/m 31-12-2005

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 oktober 2004, nr. Z/F-2526341, houdende vaststelling voor het jaar 2005 van de voor ziekenfondsen beschikbare middelen ter dekking van de kosten van verstrekkingen en vergoedingen ingevolge de ziekenfondsverzekering en van regels ter verdeling daarvan (Regeling beschikbare middelen verstrekkingen en vergoedingen Zfw 2005)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 1u, derde lid, en 19, tweede en zevende lid, van de Ziekenfondswet;

Besluit:

Hoofdstuk I. Algemene bepaling

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Deze regeling verstaat onder:

  • a. beschikbare middelen: de voor ziekenfondsen ten laste van de Algemene Kas beschikbare middelen ter dekking van hun kosten van verstrekkingen en vergoedingen in het kader van de Ziekenfondswet;

  • b. nominale premie: de premie, bedoeld in artikel 17 van de Ziekenfondswet;

  • c. nominale rekenpremie: het fictieve bedrag aan nominale premie op jaarbasis per verzekerde of medeverzekerde, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Ziekenfondswet, dat in de Rijksbegroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2005, hoofdstuk XVI, bij de berekening van de beschikbare middelen wordt gehanteerd;

  • d. nominale no-claimpremie: het bedrag ter hoogte van de uitkering voor de verzekerde die geen gebruik heeft gemaakt van zorg als bedoeld in artikel 18a, tweede lid, eerste volzin van de Ziekenfondswet zoals dat is opgenomen in het bij Koninklijke boodschap van 22 maart 2003 ingediende voorstel van wet, houdende wijziging van de Ziekenfondswet in verband met het invoeren van een no-claimteruggaaf voor verzekerden die geen of weinig gebruik hebben gemaakt van zorg waarop ingevolge die wet aanspraak bestaat;

  • e. no-claimteruggave: het bedrag dat ziekenfondsen uitkeren aan verzekerden op grond van de no-claimteruggaveregeling, bedoeld in artikel 18a, eerste lid, van de Ziekenfondswet zoals dat is opgenomen in het bij Koninklijke boodschap van 22 maart 2003 ingediende voorstel van wet, houdende wijziging van de Ziekenfondswet in verband met het invoeren van een no-claimteruggaaf voor verzekerden die geen of weinig gebruik hebben gemaakt van zorg waarop ingevolge die wet aanspraak bestaat;

  • f. macro-verstrekkingenbudget: de beschikbare middelen, met uitzondering van de middelen verstrekt ingevolge hoofdstuk VI en VII, vermeerderd met de voor ziekenfondsen geraamde opbrengst van de nominale rekenpremie, de geraamde opbrengst van de nominale no-claimpremie en tweederde deel van de geraamde opbrengsten van verhaal;

  • g. budget: het aan een ziekenfonds toegerekende aandeel in het macro-verstrekkingenbudget;

  • h. uitkering: de uitkering aan een ziekenfonds ter dekking van diens kosten van verstrekkingen en vergoedingen, bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Ziekenfondswet, verminderd met de overige uitkeringen ingevolge hoofdstuk VI en VII;

  • i. verhaal: het verhaal van een ziekenfonds, bedoeld in de artikelen 83b en 83d van de Ziekenfondswet;

  • j. FKG’s: Farmaceutische kostengroepen, een verdeelcriterium waarbij verzekerden worden ingedeeld in categorieën chronische aandoeningen op basis van geneesmiddelengebruik in het verleden;

  • k. DKG’s: Diagnose kostengroepen, een verdeelcriterium waarbij verzekerden worden ingedeeld in clusters van aandoeningengroepen die geïdentificeerd worden op grond van ontslagdiagnosecodes en enkele specifiek uitgevoerde nevenverrichtingen;

  • l. verzekeringsgrond: een verdeelcriterium gebaseerd op de verzekeringsgrond voor de ziekenfondsverzekering en de leeftijd van verzekerden;

  • m. regio: een verdeelcriterium waarbij verzekerden worden ingedeeld in categorieën op basis van de postcode van het adres waar de verzekerde woonachtig is;

  • n. academische component: het deel van het ziekenhuisbudget van academische ziekenhuizen waarmee hun specifieke taken worden gedekt die liggen op het terrein van de behandeling van topreferente patiënten, de ontwikkel- en innovatiefunctie van nieuwe vormen van diagnostiek en behandeling, alsmede de opleidingskosten;

  • o. neventarieven: alle door het College tarieven gezondheidszorg goedgekeurde dan wel vastgestelde landelijk uniforme ziekenhuistarieven;

  • p. verpleegtarieven: de door het College tarieven gezondheidszorg op grond van een individuele tariefbeschikking goedgekeurde dan wel vastgestelde ziekenhuistarieven voor het declareren van verpleegdagen;

  • q. lokale tarieven voor experiment-DBC’s: lokaal overeengekomen tarieven voor experiment-DBC’s, die Zelfstandige behandelcentra nog in rekening mogen brengen voor DBC’s die voor 1 januari 2005 zijn geopend, en die zijn goedgekeurd door het College tarieven gezondheidszorg;

  • r. onderhandelbare DBC-tarieven: alle lokaal overeengekomen tarieven die instellingen bij invoering van DBC-financiering in rekening brengen bij het afsluiten van een door het College tarieven gezondheidszorg gedefinieerde onderhandelbare DBC;

  • s. tarieven voor trajecten: tarieven voor zorgproducten die naast DBC’s gedeclareerd mogen worden zoals bijvoorbeeld verkeerde bed, intensive care, gezonde zuigeling, gezonde moeder en klasseverpleging;

  • t. niet-onderhandelbare DBC-tarieven: alle door het College tarieven gezondheidszorg vastgestelde niet-onderhandelbare tarieven die instellingen bij invoering van DBC-financiering in rekening brengen bij het afsluiten van een door het College tarieven gezondheidszorg gedefinieerde niet-onderhandelbare DBC, zijnde landelijke tarieven met instellingsspecifieke opslagen ter sluiting van het instellingsbudget;

  • u. renteheffing: tarieven die zorgaanbieders in rekening mogen brengen bij verzekeraars in het geval deze niet over gaan tot het bevoorschotten van zorg gefinancierd middels DBC’s;

  • v. landelijke DBC-tarieven B-segment: de landelijke tarieven die gelden voor DBC’s die zijn geopend voor 1 februari 2005 en die behoren tot de door het College tarieven gezondheidszorg gedefinieerde DBC’s waarvoor na 1 februari 2005 lokaal tarieven overeengekomen dienen te worden.

Hoofdstuk II. De vaststelling van de beschikbare middelen, van het macro-verstrekkingenbudget en van de onderverdeling daarvan in macro-deelbudgetten

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De beschikbare middelen voor het jaar 2005 omvatten:

  • a. een bedrag van € 13.260.300.000;

  • b. de overige uitkeringen genoemd in hoofdstuk VI en VII.

 • 2 Het macro-verstrekkingenbudget voor het jaar 2005 bedraagt € 15.981.000.000.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Het macro-verstrekkingenbudget is onderverdeeld in de volgende macro-deelbudgetten:

 • a. het macro-deelbudget variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp ad € 6.501.400.000;

 • b. het macro-deelbudget vaste kosten van ziekenhuisverpleging ad € 3.160.000.000;

 • c. het macro-deelbudget kosten van overige verstrekkingen en vergoedingen ad € 6.319.600.000.

Hoofdstuk III. De verdeling van de macro-deelbudgetten en de vaststelling van het budget van en de uitkering aan een ziekenfonds

[Vervallen per 01-01-2006]

§ 1. De verdeling van de macro-deelbudgetten

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

Het College zorgverzekeringen verdeelt de in artikel 3 genoemde macro-deelbudgetten elk volgens de artikelen 5 tot en met 9 in deelbudgetten voor ieder ziekenfonds.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2006]

Het College zorgverzekeringen verdeelt het macro-deelbudget variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp aan de hand van de verzekerdenaantallen onderverdeeld in klassen naar leeftijd en geslacht, FKG’s, DKG’s, verzekeringsgrond en regio. Het College zorgverzekeringen kent aan alle klassen van de genoemde criteria gewichten toe.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het College zorgverzekeringen maakt bij de verdeling van het macro-deelbudget vaste kosten van ziekenhuisverpleging onderscheid tussen enerzijds uitgaven ten behoeve van de academische component en anderzijds uitgaven met betrekking tot de overige vaste kosten.

 • 2 De vergoeding voor de uitgaven ten behoeve van de academische component is gelijk aan een vast bedrag per bij het ziekenfonds ingeschreven verzekerde, vermenigvuldigd met het aantal bij het ziekenfonds ingeschreven verzekerden, met uitzondering van inschrijvingen met terugwerkende kracht.

 • 3 Het onder het tweede lid genoemde bedrag per verzekerde bedraagt in 2005 € 35,40.

 • 4 De vergoeding voor de uitgaven met betrekking tot overige vaste kosten is gebaseerd op de vaste kosten ziekenhuisverpleging in het jaar 2003 per verzekerde per ziekenfonds, waarbij het College zorgverzekeringen deze vaste kosten schoont voor uitgaven ten behoeve van de academische component.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2006]

Het College zorgverzekeringen verdeelt het macro-deelbudget kosten van overige verstrekkingen en vergoedingen aan de hand van de verzekerdenaantallen onderverdeeld in klassen naar leeftijd en geslacht, FKG’s, DKG’s, verzekeringsgrond en regio. Het College zorgverzekeringen kent aan alle klassen van de genoemde criteria gewichten toe.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2006]

Bij de toepassing van de artikelen 5, 6 en 7 laat het College zorgverzekeringen bij de bepaling van het aantal ingeschreven verzekerden de inschrijving buiten beschouwing van verzekerden van wie de totale kosten van verstrekkingen en vergoedingen door het College zorgverzekeringen ingevolge artikel 18, eerste lid, onder a en b, ten laste van de Algemene Kas worden vergoed naar het werkelijke bedrag van die kosten.

De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing op inschrijvingen met terugwerkende kracht, voorzover het betreft de periode waarover die inschrijvingen terugwerken.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het College zorgverzekeringen bepaalt de in de artikelen 5 en 7 bedoelde gewichten op basis van de gegevenszoals vermeld in de bij deze regeling behorende bijlage. Hierbij wordt door het College zorgverzekeringen de in de bijlage aangegeven klasse-indeling van de criteria aangehouden.

 • 2 Bij de bepaling van de gewichten, bedoeld in de artikelen 5 en 7, houdt het College zorgverzekeringen rekening met de verwachte financiële gevolgen van de toepassing van artikel 15 voor groepen van verzekerden naar leeftijd en geslacht, FKG’s, DKG’s, verzekeringsgrond en regio.

 • 3 Het College zorgverzekeringen kan bij de vaststelling van de uitkering ingevolge hoofdstuk III de toepassing van het tweede lid achterwege laten.

§ 2. De vaststelling van het budget van en de uitkering aan een ziekenfonds

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het College zorgverzekeringen sommeert de ingevolge paragraaf 1 van dit hoofdstuk aan een ziekenfonds toegerekende deelbudgetten en stelt het budget van het ziekenfonds vast.

 • 2 Het College zorgverzekeringen brengt vervolgens op het vastgestelde budget de door hem voor het ziekenfonds geraamde opbrengst van de nominale rekenpremie, de geraamde opbrengst van nominale no-claimpremie en tweederde deel van de door hem voor het ziekenfonds geraamde opbrengst van verhaal in mindering.

 • 3 Het College zorgverzekeringen stelt de uitkering aan het ziekenfonds vast op de uitkomst van de berekening, bedoeld in het tweede lid.

 • 4 Het College zorgverzekeringen geeft bij de mededeling van het vastgestelde budget en de vastgestelde uitkering aan het ziekenfonds aan welke geraamde bedragen aan opbrengsten, bedoeld in het tweede lid, bij de berekening van de uitkering zijn betrokken.

Hoofdstuk IV. De herberekening van het budget van een ziekenfonds, de vaststelling van het herberekende budget en de nadere vaststelling van de uitkering aan een ziekenfonds

[Vervallen per 01-01-2006]

§ 1. Uitgangspunten met betrekking tot de herberekening van het budget van een ziekenfonds

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Ter nadere vaststelling van de uitkering, bedoeld in artikel 19, vijfde lid, van de Ziekenfondswet herberekent het College zorgverzekeringen het budget van een ziekenfonds. Het College zorgverzekeringen baseert de herberekening van het budget op de ingevolge deze regeling voor de onderscheiden deelbudgetten relevante gegevens, uitgaande van de realisaties in het budgetjaar. Indien zulks naar zijn oordeel is aangewezen kan het College zorgverzekeringen in afwijking van de tweede volzin bepalen dat voor door hem aan te geven herberekeningen niet wordt uitgegaan van de realisaties in het budgetjaar maar van gegevens van een daaraan al dan niet onmiddellijk voorafgaand jaar. De gegevens worden ontleend aan gegevensuitvragen van het College zorgverzekeringen bij de ziekenfondsen.

 • 2 Het College zorgverzekeringen laat bij de herberekening buiten beschouwing:

  • a. kosten, waarvan het College toezicht heeft vastgesteld dat deze niet verantwoord waren, tenzij het College toezicht anders besluit;

  • b. de kosten en opbrengsten, bedoeld in artikel 18.

 • 3 Het College toezicht kan besluiten gegevens als bedoeld in het eerste lid, die door een ziekenfonds zijn opgegeven, te corrigeren indien deze naar zijn oordeel niet juist zijn. In dat geval baseert het College zorgverzekeringen de herberekening op de gecorrigeerde gegevens.

 • 4 De kosten van zorgvernieuwingsactiviteiten in het kader van de uitvoering van de ziekenfondsverzekering in verband waarmee het College zorgverzekeringen aan een ziekenfonds subsidie heeft verleend ingevolge de Regeling subsidies AWBZ en Ziekenfondswet, merkt het College zorgverzekeringen aan:

  • a. voor 40% als variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp;

  • b. voor 20% als vaste kosten van ziekenhuisverpleging;

  • c. voor 40% als kosten van overige verstrekkingen en vergoedingen.

 • 5 De kosten die het College zorgverzekeringen in het kader van de toepassing van verdragsregelingen inzake sociale zekerheid en van de Verordening (EEG) nr. 1408/71, betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, in het jaar 2005 ten laste van de Algemene Kas op declaraties vanuit verdragslanden op kasbasis vergoedt, ten behoeve van verzekerden die zich naar het buitenland begeven, teneinde daar geneeskundige hulp in te roepen, merkt het College zorgverzekeringen voor 60% aan als variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp en voor 40% als vaste kosten van ziekenhuisverpleging.

 • 6 Het College zorgverzekeringen merkt de rechtstreeks door het ziekenfonds vergoede kosten van ziekenhuisverpleging en specialistische hulp verleend door instellingen in het buitenland voor 60% aan als variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp en voor 40% als vaste kosten van ziekenhuisverpleging.

§ 2. De herberekening van het budget van een ziekenfonds per deelbudget

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Ter bepaling van de variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp merkt het College zorgverzekeringen 87,5% van de kostencomponent van onderhandelbare DBC-tarieven, onafhankelijk van het soort instelling dat deze DBC levert, aan als variabele kosten van ziekenhuisverpleging.

 • 2 Ter bepaling van de variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp merkt het College zorgverzekeringen 87,5% van de kostencomponent van landelijke DBC-tarieven B-segment, onafhankelijk van het soort instelling dat deze DBC levert, aan als variabele kosten van ziekenhuisverpleging.

 • 3 Van de kostencomponent van niet-onderhandelbare DBC-tarieven in algemene en academische ziekenhuizen, alsmede van het Oogziekenhuis, merkt het College zorgverzekeringen een door hem per ziekenhuis vast te stellen percentage aan als variabele kosten van ziekenhuisverpleging.

 • 4 Van de kostencomponent van de kosten van DBC’s geleverd door instellingen die meedoen aan door de minister goedgekeurde experimenten, die niet vallen onder de reguliere onderhandelbare DBC’s, merkt het College zorgverzekeringen een door hem per ziekenhuis vast te stellen percentage aan als variabele kosten van ziekenhuisverpleging.

 • 5 Het College zorgverzekeringen bepaalt per ziekenhuis het percentage, bedoeld in het tweede en derde lid, op basis van door het College tarieven gezondheidszorg te verschaffen gegevens.

 • 6 Het College zorgverzekeringen merkt 75% van de kostencomponent van niet-onderhandelbare DBC-tarieven van Zelfstandige Behandelcentra aan als variabele kosten van ziekenhuiszorg.

 • 7 De kosten van neventarieven en tarieven voor trajecten, voor zover gedeclareerd door algemene, categorale en academische ziekenhuizen en Zelfstandige behandelcentra, alsmede alle kosten van overige instellingen op het gebied van de curatieve zorg voor zover zij niet overstappen op DBC-financiering, merkt het College zorgverzekeringen voor 75% aan als variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp, met uitzondering van de kosten van verpleegdagen van klinische revalidatiecentra, epilepsiecentra en astmaklinieken waarvoor een percentage van 60% wordt aangehouden.

 • 8 Het College zorgverzekeringen merkt de kosten van lokale DBC-tarieven voor experiment-DBC’s voor 87,5% aan als variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp.

 • 9 Het College zorgverzekeringen betrekt de renteheffing niet bij de variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialisten hulp.

 • 10 Het College zorgverzekeringen merkt de honorariumcomponent van onderhandelbare dan wel niet-onderhandelbare DBC’s, alsmede eventuele overige declaraties van vrijgevestigde specialisten volledig aan als variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp.

 • 11 Het College zorgverzekeringen past hogekostenverevening toe, overeenkomstig artikel 15.

 • 12 Na toepassing van het tiende lid past het College zorgverzekeringen op door hem te bepalen wijze verevening toe ter grootte van 30%.

 • 13 Het College zorgverzekeringen calculeert tenslotte 35% na op het verschil tussen de variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp, vastgesteld ingevolge het eerste tot en met negende lid, en het resultaat na toepassing van het elfde lid.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het College zorgverzekeringen baseert de herberekening van het deelbudget vaste kosten van ziekenhuisverpleging samenhangend met overige vaste kosten, zoals genoemd in artikel 6, vierde lid, op basis van de vaste kosten in het jaar 2004, waarbij het College zorgverzekeringen deze vaste kosten schoont voor uitgaven ten behoeve van de academische component.

 • 2 Ter bepaling van de vaste kosten van ziekenhuisverpleging merkt het College zorgverzekeringen 12,5% van de kostencomponent van onderhandelbare DBC-tarieven, onafhankelijk van het soort instelling dat deze DBC levert, aan als vaste kosten van ziekenhuisverpleging.

 • 3 Ter bepaling van de vaste kosten van ziekenhuisverpleging merkt het College zorgverzekeringen 12,5% van de kostencomponent van landelijke DBC-tarieven B-segment, onafhankelijk van het soort instelling dat deze DBC levert, aan als vaste kosten van ziekenhuisverpleging.

 • 4 Van de kostencomponent van niet-onderhandelbare DBC-tarieven in algemene en academische ziekenhuizen, alsmede van het Oogziekenhuis, merkt het College zorgverzekeringen een door hem per ziekenhuis vast te stellen percentage aan als vaste kosten van ziekenhuisverpleging.

 • 5 Het percentage per instelling genoemd in het derde lid is gelijk aan 100 minus het percentage genoemd in artikel 12, tweede lid.

 • 6 Van de kostencomponent van de kosten van DBC’s geleverd door instellingen die meedoen aan door de minister goedgekeurde experimenten, die niet vallen onder de reguliere onderhandelbare DBC’s, merkt het College zorgverzekeringen een door hem per ziekenhuis vast te stellen percentage aan als vaste kosten van ziekenhuisverpleging.

 • 7 Het percentage per instelling genoemd in het derde lid is gelijk aan 100 minus het percentage genoemd in artikel 12, derde lid.

 • 8 Het College zorgverzekeringen merkt 25% van de kostencomponent van niet-onderhandelbare DBC-tarieven van Zelfstandige Behandelcentra aan als vaste kosten van ziekenhuiszorg.

 • 9 De kosten van neventarieven en tarieven voor trajecten, voor zover gedeclareerd door algemene, categorale en academische ziekenhuizen en Zelfstandige behandelcentra, alsmede alle kosten van overige instellingen op het gebied van de curatieve zorg voor zover zij niet overstappen op DBC-financiering, merkt het College zorgverzekeringen voor 25% aan als vaste kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp, met uitzondering van de kosten van verpleegdagen van klinische revalidatiecentra, epilepsiecentra en astmaklinieken waarvoor een percentage van 40% wordt aangehouden.

 • 10 Het College zorgverzekeringen merkt de kosten van lokale DBC-tarieven voor experiment-DBC’s voor 12,5% aan als vaste kosten van ziekenhuisverpleging.

 • 11 Het College zorgverzekeringen betrekt de renteheffing niet bij de vaste kosten van ziekenhuisverpleging.

 • 12 Het College zorgverzekeringen calculeert tenslotte 95% na op het verschil tussen de vaste kosten van ziekenhuisverpleging, vastgesteld ingevolge het tweede tot en met tiende lid, en het deelbudget vaste kosten van ziekenhuisverpleging na toepassing van het eerste lid.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2006]

Het College zorgverzekeringen past op het deelbudget kosten van overige verstrekkingen en vergoedingen hogekostenverevening toe, overeenkomstig artikel 15.

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2006]

Het College zorgverzekeringen past de hogekostenverevening, bedoeld in de artikelen 12, zesde lid, en 14, als volgt toe:

 • a. 90% van de som van de variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp van individuele verzekerden en de kosten van overige verstrekkingen en vergoedingen van individuele verzekerden, voor zover deze kosten tezamen het bedrag van € 12.500 per verzekerde op jaarbasis overschrijden, wordt ten laste van een pool gebracht;

 • b. de ten laste van de pool te brengen kosten worden per verzekerde gesplitst in enerzijds variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp en anderzijds kosten van overige verstrekkingen en vergoedingen naar rato van de totalen van die beide kostensoorten van die verzekerde;

 • c. vervolgens worden de uitkomsten per kostensoort per ziekenfonds gesommeerd;

 • d. aan de ingevolge onderdeel c gesommeerde variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp wordt 30% van de ingevolge artikel 11, vijfde lid, als variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp aangemerkte kosten van het ziekenfonds toegevoegd;

 • e. voorts berekent het College zorgverzekeringen voor elk der beide kostensoorten het percentage dat voortvloeit uit de verhouding tussen de som van de ten laste van de pool gebrachte kosten van alle ziekenfondsen tezamen en de som van de herberekende deelbudgetten van alle ziekenfondsen tezamen, en past dat toe per deelbudget van een ziekenfonds;

 • f.  de uitkomsten van onderdeel e worden ten gunste van de pool gebracht;

 • g. op basis van de uitkomsten van onderdeel c, na toepassing van onderdeel d en van onderdeel f, worden de genoemde deelbudgetten herberekend.

§ 3. De vaststelling van het herberekende budget en de nadere vaststelling van de uitkering aan een ziekenfonds

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 16

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het College zorgverzekeringen sommeert de ingevolge de paragrafen 1 en 2 van dit hoofdstuk herberekende deelbudgetten en stelt het herberekende budget van het ziekenfonds vast.

 • 2 Het College zorgverzekeringen brengt vervolgens op het herberekende budget in mindering:

  • a. de aan het ziekenfonds toegerekende opbrengsten van de nominale rekenpremie;

  • b. de aan het ziekenfonds toegerekende opbrengsten van de nominale no-claimpremie;

  • c. tweederde deel van de werkelijke opbrengsten van verhaal van het ziekenfonds;

  • d. de aan het ziekenfonds verstrekte subsidies, bedoeld in artikel 11, vierde lid.

 • 3 Het College zorgverzekeringen stelt de uitkering nader vast op de uitkomst van de berekening, genoemd in het tweede lid.

 • 4 Het College zorgverzekeringen geeft bij de mededeling van het herberekende budget en de nader vastgestelde uitkering aan het ziekenfonds aan welke bedragen, bedoeld in het tweede lid, onder a tot en met d, bij de nadere berekening van de uitkering zijn betrokken.

 • 5 Het College zorgverzekeringen kan één of meer keer het budget van een ziekenfonds voorlopig herberekenen en de uitkering voorlopig nader vaststellen. Het vierde lid is van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk V. Nadere bepaling met betrekking tot de hoofdstukken III en IV

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 17

[Vervallen per 01-01-2006]

Waar het College zorgverzekeringen bij de vaststelling en de nadere vaststelling van het budget van het ziekenfonds gebruik maakt van historische gegevens, kan hij, indien die gegevens niet beschikbaar zijn, uitgaan van een andere basis.

Hoofdstuk VI. Overige uitkeringen aan een ziekenfonds

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 18

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het College zorgverzekeringen vergoedt aan een ziekenfonds naar het werkelijke bedrag:

  • a. kosten krachtens artikel 29 van het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering;

  • b. kosten die met toepassing van verdragsregelingen inzake sociale zekerheid en van de Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, zijn gemaakt, met uitzondering van de kosten, bedoeld in artikel 11, vijfde lid.

  • c. uitgaven die het ziekenfonds ten laste van het betreffende budgetjaar heeft gedaan in verband met de no-claimteruggaveregeling.

 • 2 Het College zorgverzekeringen laat bij de toepassing van het eerste lid de kosten onderscheidenlijk de uitgaven buiten beschouwing waarvan het College toezicht heeft vastgesteld dat deze niet verantwoord waren, tenzij het College toezicht anders besluit.

 • 4 Het College zorgverzekeringen bepaalt de opbrengsten, bedoeld in het derde lid, op het bedrag van de werkelijke opbrengsten. Indien dat bedrag lager is dan het bedrag dat bij een naar het oordeel van het College toezicht verantwoorde uitvoering van de wettelijke regelingen als opbrengsten zou hebben gegolden, bepaalt het College zorgverzekeringen de opbrengsten op het hogere bedrag.

Artikel 19

[Vervallen per 01-01-2006]

Het College zorgverzekeringen vergoedt aan de Stichting Algemeen Ziekenfonds voor Zeelieden te Amsterdam naar het werkelijke bedrag de kosten van verstrekkingen ingevolge de Ziekenfondswet voor zijn verzekerden, bedoeld in artikel 15, eerste lid, tweede volzin van die wet. De leden 2, 3 en 4 van artikel 18 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 20

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het College zorgverzekeringen kan een uitkering verstrekken in verband met een substantieel of structureel verschil tussen kosten en budget dat rechtstreeks verband houdt met hogere kosten van verzekerden als gevolg van een bijzondere geografische situatie of zeer uitzonderlijke omstandigheid.

 • 2 Ingevolge het eerste lid worden geen uitkeringen verstrekt dan nadat het College zorgverzekering bij regeling heeft vastgesteld dat een bijzondere geografische situatie of zeer uitzonderlijke omstandigheid als bedoeld in het eerste lid aanwezig is en het College regels heeft gesteld op welke wijze het voor de desbetreffende situatie onderscheidenlijk omstandigheid uitvoering geeft aan de toepassing van het eerste lid.

Hoofdstuk VII. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 21

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 In verband met de overgang op financiering van de ziekenhuiszorg middels DBC’s in 2005 worden voor de budgettering 2005 voor de variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp en voor de vaste kosten van ziekenhuisverpleging in de loop of na afloop van 2005 bovenop de middelen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van deze regeling extra middelen beschikbaar gesteld.

 • 2 De extra middelen voor de budgettering van de variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp zijn gelijk aan de variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp binnen de helft van de totale uitgaven over alle ziekenfondsen met betrekking tot de in het jaar 2005 geopende DBC’s die gesloten worden in het jaar 2006. De extra middelen voor de budgettering van de vaste kosten van ziekenhuisverpleging zijn gelijk aan de vaste kosten van ziekenhuisverpleging binnen de helft van de totale uitgaven over alle ziekenfondsen met betrekking tot de in het jaar 2005 geopende DBC’s die gesloten worden in het jaar 2006.

 • 3 De extra middelen worden door het College zorgverzekeringen aan de ziekenfondsen toegedeeld in het traject van de herberekening van de desbetreffende deelbudgetten voor toepassing van hogekostenverevening, verevening en nacalculatie. De toedeling wat betreft de extra middelen voor de budgettering van de variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp geschiedt naar rato van het desbetreffende herberekende deelbudget voor toepassing van hogekostenverevening, verevening en nacalculatie. De toedeling wat betreft de extra middelen voor de budgettering van de vaste kosten van ziekenhuisverpleging geschiedt naar rato van het deel van het desbetreffende herberekende deelbudget dat betrekking heeft op de overige vaste kosten, voor toepassing van nacalculatie.

 • 4 Het College zorgverzekeringen kan op basis van voorlopige berekeningen aan ziekenfondsen voorschotten verlenen en kan daarvoor beleidsregels vaststellen, een en ander met inachtneming van door de minister in de loop van 2005 te verstrekken gegevens.

Artikel 22

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Indien bij de herberekening van het deelbudget variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp voor het jaar 2005 van een ziekenfonds het procentuele resultaat meer dan 1,5 procentpunt afwijkt van het voor dit fonds geldende ijkpunt, worden de buiten bedoelde bandbreedte liggende meer- of minderkosten voor 90% nagecalculeerd.

 • 2 Als ijkpunt, bedoeld in het eerste lid, geldt het gemiddelde procentuele resultaat over alle ziekenfondsen met betrekking tot het deelbudget variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp, welk gemiddelde procentuele resultaat door het College zorgverzekeringen op een door hem te bepalen wijze en in een door hem te bepalen mate wordt gecorrigeerd voor het historische resultaat van het ziekenfonds.

 • 3 Onder het procentuele resultaat, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt verstaan het verschil tussen het herberekende budget en de werkelijke kosten, uitgedrukt als percentage van het herberekende budget.

 • 4 Voor de toepassing van het eerste, tweede en derde lid worden de extra middelen die voor de budgettering van de variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp ingevolge artikel 21 derde lid aan het ziekenfonds worden toegedeeld, mee in aanmerking genomen.

Artikel 23

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt, indien de dagtekening van de Staatscourant waarin de regeling is geplaatst, is gelegen na 26 oktober 2004 terug tot en met 28 oktober 2004.

Artikel 24

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling beschikbare middelen verstrekkingen en vergoedingen Zfw 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Bijlage bij Regeling beschikbare middelen verstrekkingen en vergoedingen Zfw 2005: normbedragen per verdeelkenmerk (in euro's)

[Vervallen per 01-01-2006]

 

Niet gecorrigeerd voor HKV

Gecorrigeerd voor HKV

Mannen

Vervoer

Huisarts

Paramed.

Farmacie

Verloskunde

Kraamzorg

Hulpmidd.

Tandarts

Zkh-variabel

Overige verstrekk.

Zkh-variabel

0-4 jaar

19.97

127.00

26.36

166.00

0.00

0.00

48.04

14.39

621.85

390.40

583.92

5-9 jaar

17.96

107.51

60.63

148.45

0.00

0.00

54.74

90.10

376.43

472.74

360.50

10-14 jaar

18.75

102.62

18.72

159.71

0.00

0.00

50.40

108.30

340.95

448.73

307.36

15-19 jaar

26.47

101.62

11.65

164.48

0.00

0.00

47.02

71.31

380.90

408.30

343.12

20-24 jaar

24.19

100.91

7.67

156.56

0.00

0.00

41.09

8.80

386.83

329.80

349.50

25-29 jaar

21.62

100.83

9.31

166.33

0.00

0.00

41.08

8.49

376.03

340.34

344.38

30-34 jaar

21.51

102.30

10.77

186.80

0.00

0.00

42.17

8.52

400.84

366.06

375.00

35-39 jaar

24.33

103.29

12.99

228.57

0.00

0.00

51.11

8.91

441.83

424.12

418.15

40-44 jaar

25.45

102.77

13.99

252.45

0.00

0.00

54.81

8.95

482.78

455.09

455.50

45-49 jaar

31.48

102.50

15.54

318.27

0.00

0.00

72.25

9.20

611.60

536.67

554.35

50-54 jaar

31.34

101.88

15.25

345.20

0.00

0.00

77.99

9.00

645.43

577.09

596.94

55-59 jaar

39.69

102 18

16.07

438.86

0.00

0.00

95.39

9.19

820.99

691.49

762.53

60-64 jaar

41.72

102.05

13.37

457.23

0.00

0.00

95.01

9.20

865.47

713.90

827.93

65-69 jaar

57.81

116.78

14.94

555.64

0.00

0.00

128.41

8.73

1103.97

876.36

1070.00

70-74 jaar

77.39

121.03

15.53

603.28

0.00

0.00

158.23

6.80

1352.39

980.19

1319.36

75-79 jaar

98.31

125.32

17.32

634.38

0.00

0.00

194.80

5.37

1451.57

1087.15

1494.36

80-84 jaar

120.06

131.07

18.48

631.79

0.00

0.00

251.14

3.68

1380.36

1188.92

1521.86

85-89 jaar

133.03

140.34

22.30

608.98

0.00

0.00

332.96

2.54

1261.76

1290.27

1469.09

90+ jaar

136.99

150.97

25.67

611.27

0.00

0.00

505.61

1.85

919.74

1510.53

1143.08

Vrouwen

0-4 jaar

17.84

122.78

16.66

157.29

0.00

0.00

45.94

13.95

527.80

362.03

490.66

5-9 jaar

13.80

106.35

33.15

144.37

0.00

0.00

50.37

88.32

327.57

427.51

312.49

10-14 laar

16.43

102.18

16.47

160.05

0.00

0.00

50.15

109.55

311.06

438.83

290.07

15-19 jaar

24.34

105.48

17.06

199.09

4.61

6.56

45.96

73.47

411.53

469.87

392.94

20-24 jaar

24.04

108.06

12.47

206.71

34.85

57.67

41.38

9.98

489.40

496.78

505.39

25-29 jaar

23.63

107.61

15.21

212.44

78.12

172.62

41.70

9.76

563.03

674.65

618.77

30-34 jaar

22.87

106.80

15.61

229.24

90.25

226.86

43.52

9.81

632.38

763.85

702.86

35-39 jaar

23.18

105.42

17.47

257.88

33.14

87.02

52.64

10.33

570.46

593.53

609.57

40-44 jaar

24.04

104.15

19.47

270.45

4.35

11.15

58.79

10.74

539.79

503.53

553.08

45-49 jaar

28.39

103.83

22.95

361.32

0.00

0.00

77.97

11.12

590.25

602.20

599.66

50-54 jaar

30.02

103.39

24.81

407.79

0.00

0.00

89.77

11.50

663.07

665.22

674.24

55-59 jaar

34.52

103.48

25.52

484.72

0.00

0.00

112.35

11.77

799.05

768.25

790.82

60-64 jaar

36.10

103.36

24.94

501.96

0.00

0.00

121.98

11.57

822.54

802.61

826.17

65-69 jaar

44.55

117.21

26.39

566.30

0.00

0.00

143.03

10.15

919.13

914.78

940.10

70-74 jaar

59.03

120.91

29.56

611.80

0.00

0.00

182.39

7.84

1084.92

1023.93

1116.30

75-79 jaar

74.69

123.16

34.25

623.32

0.00

0.00

247.86

5.62

1180.49

1134.39

1256.28

80-84 jaar

93.07

127.35

39.03

611.32

0.00

0.00

321.15

3.77

1184.35

1233.07

1292.01

85-89 jaar

108.16

131.72

42.69

593.78

0.00

0.00

435.41

2.27

1055.72

1361.55

1200.39

90+ jaar

121.76

139.43

45.74

592.44

0.00

0.00

581.78

1.39

789.53

1558.30

944.17

Totaal m+v

33.66

108.10

19.90

316.42

9.70

22.54

87.17

22.20

637.52

619.68

637.52

 

Niet gecorrigeerd voor HKV

Gecorrigeerd voor HKV

FKG's 1

Vervoer

Huisarts

Paramed.

Farmacie

Verloskunde

Kraamzorg

Hulpmidd.

Tandarts

Zkh-variabel

Overige verstrekk

Zkh-variabel

0

-4.90

-1.24

-1.34

-89.42

0.15

0.25

-21.84

-0.01

-76.26

-113.53

-65.16

1

18.29

10.56

8.21

628.10

-1.54

-2.60

33.49

0.83

378.76

712.47

389.52

2

63.29

10.50

17.74

678.56

-5.15

-9.39

157.21

1.92

457.55

904.50

410.12

3

-6.18

2.31

0.20

978.54

-4.49

-1.24

99.95

0.32

720.49

1091.82

757.21

4

69.77

15.59

10.91

748.79

-0.06

-0.36

128.50

-0.81

933.92

951.65

832.55

5

52.55

1.65

55.54

1068.90

-2.10

-4.23

190.42

-0.25

1370.10

1222.63

1269.01

6

77.21

15.53

158.23

1520.51

-0.10

-0.91

456.39

3.03

843.86

2184.50

703.27

7

67.87

19.45

9.68

1212.05

-2.56

-3.45

932.69

-0.65

1083.83

2217.00

910.05

8

99.11

7.36

12.14

3206.03

-7.08

-13.26

201.65

1.25

1651.15

3195.60

1514.38

9

79.57

16.90

45.08

4320.04

-1.51

-3.26

551.65

-0.06

2317.88

3465.44

1373.58

10

175.86

13.08

211.06

5980.80

-8.21

-18.10

1505.04

2.50

1230.16

6674.42

719.53

11

3.60

2.60

-11.93

10365.96

-6.12

-10.15

-41.28

2.72

1986.98

8960.31

1127.60

12

351.60

24.06

11.86

3909.43

-0.54

-1.30

271.99

-0.56

6960.23

3047.53

3274.18

Totaal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Niet gecorrigeerd voor HKV

Gecorrigeerd voor HKV

DKG's 2

Vervoer

Huisarts

Paramed.

Farmacie

Verloskunde

Kraamzorg

Hulpmidd.

Tandarts

Zkh-variabel

Overige verstrekk

Zkh-variabel

0

-5.90

-0.56

-0.69

-16.84

0.02

0.04

-7.23

-0.02

-96.75

-20.70

-64.11

1

36.39

7.02

44.47

82.65

-0.23

-0.63

58.50

0.95

907.41

230.67

1010.06

2

105.49

13.52

9.56

458.90

-0.41

-0.61

122.01

0.05

1742.52

622.05

1485.60

3

166.14

20.08

17.67

643.72

-1.12

-2.60

148.77

0.84

2108.95

806.94

1698.27

4

143.88

16.15

32.56

375.76

-1.22

-2.10

286.73

-0.20

2892.93

635.38

2131.89

5

186.65

32.31

8.08

760.46

-0.53

-1.45

313.87

-0.83

3394.36

816.21

2512.54

6

206.42

22.51

28.17

694.86

-0.30

-0.76

472.40

1.10

3637.21

988.89

2855.39

7

223.29

27.04

25.01

1010.83

-0.85

-2.30

356.46

-0.06

3981.60

1199.61

3581.59

8

237.83

22.23

51.88

1158.65

-2.54

-6.52

345.94

0.89

5250.29

1071.15

3678.02

9

397.09

59.27

34.51

1270.52

0.09

0.46

873.42

5.30

5244.17

1932.98

3803.11

10

481.30

49.42

24.29

1194.48

-0.67

-1.28

611.26

0.13

7226.94

1473.35

4656.20

11

614.22

97.29

27.65

2046.35

-1.11

-2.94

610.67

0.30

7321.92

2387.57

6090.65

12

480.28

33.39

95.59

2597.50

-1.57

-4.51

939.46

-0.38

11178.48

1978.61

6584.18

13

2815.95

14.86

5.12

1365.95

-2.13

-4.94

197.63

-1.21

43489.56

-97.59

13783.00

Totaal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Niet gecorrigeerd voor HKV

Gecorrigeerd voor HKV

APE's

Vervoer

Huisarts

Paramed.

Farmacie

Verloskunde

Kraamzorg

Hulpmidd.

Tandarts

Zkh-variab

Overige verstrekk.

Zkh-variabel

1

-1.32

6.01

-0.59

12.78

0.04

-6.02

-3.72

1.23

44.66

8.55

40.91

2

-0.81

2.19

-0.05

11.33

-0.48

-4.08

1.04

0.72

37.20

9.70

36.20

3

-1.44

1.75

0.05

9.78

-0.15

-2.09

2.13

0.42

25.70

9.30

26.06

4

-0.63

0.40

0.73

4.45

0.24

-0.76

0.10

-0.22

19.16

4.10

11.16

5

-2.30

0.45

0.63

8.56

-0.40

-1.37

-2.80

0.32

9.53

3.61

5.68

6

0.01

-0.80

0.59

4.55

0.19

0.98

1.45

-0.09

-2.97

5.77

-4.21

7

-0.10

-1.56

0.50

-0.51

0.25

1.90

1.28

-0.61

-15.37

1.71

-14.78

8

1.47

-2.16

0.43

-5.16

-0.11

2.39

0.31

-0.35

-29.69

-2.58

-27.32

9

2.15

-3.26

-0.98

-22.42

0.60

5.00

1.38

-0.31

-40.06

-18.21

-35.65

10

3.65

-2.92

-1.85

-32.79

-0.20

4.79

-4.79

-1.88

-59.45

-33.94

-49.20

Totaal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Niet gecorrigeerd voor HKV

Gecorrigeerd voor HKV

Vervoer

Huisarts

Paramed.

Farmacie

Verloskunde

Kraamzorg

Hulpmidd.

Tandarts

Zkh-variabel

Overige verstrekk.

Zkh-variabel

Groep 1

15-34 jaar

48.87

7.66

14.59

251.01

-10.98

-21.20

128.04

-1.76

571.46

377.28

438.89

35-44 jaar

37.58

5.73

14.80

274.15

-2.41

-3.59

91.31

1.26

457.39

402.08

402.78

45-54 jaar

34.52

3.77

14.80

303.08

0.00

0.00

91.61

1.18

461.93

418.51

389.70

55-64 jaar

22.16

2.61

10.82

208.57

0.00

0.00

64.37

1.20

333.63

291.40

290.82

Groep 2

0-15 jaar

-0.57

-0.37

0.13

0.05

0.00

0.00

-1.19

-0.01

-3.67

-1.56

-1.65

15-34 jaar

-3.00

-0.79

-0.60

-13.60

-0.01

1.90

-6.43

-0.87

-32.96

-21.47

-26.57

35-44laar

-5.30

-1.09

-1.32

-37.37

0.28

1.17

-10.41

-0.02

-58.94

-52.00

-50.76

45-54 jaar

-8.77

-1.39

-2.73

-75.50

0.00

0.00

-20.40

0.00

-113.57

-101.88

-92.35

55-64 jaar

-12.24

-1.71

-4.04

-107.74

0.00

0.00

-30.87

-0.04

-170.07

-147.02

-142.50

Groep 3

0-15 jaar

4.19

3.28

-1.42

-8.39

0.00

0.00

3.38

2.39

17.73

5.53

7.02

15-34 jaar

11.60

6.13

-3.02

29.50

3.39

-24.46

2.32

3.72

85.69

28.69

83.52

35-44 jaar

18.23

7.50

-1.68

107.67

-1.32

-11.49

4.25

-0.13

146.04

122.94

121.58

45-54 jaar

18.79

7.71

-0.94

136.23

0.00

0.00

8.20

-0.24

217.18

164.28

153.84

55-64 jaar

7.94

3.25

-3.11

33.00

0.00

0.00

-2.40

-0.51

77.85

36.74

40.39

Groep4

0-15 jaar

2.85

4.37

3.21

6.14

0.00

0.00

6.76

3.80

42.96

24.46

39.87

15-34 jaar

2.27

3.26

2.11

1.27

5.49

0.94

0.25

13.77

33.56

31.87

43.64

35-44 jaar

1.19

2.02

0.46

11.09

2.60

0.30

-2.58

-0.37

12.12

19.01

25.88

45-54 jaar

-0.86

1.17

-2.04

9.68

0.00

0.00

-0.65

-0.86

-25.52

15.72

-15.54

55-64 jaar

-3.96

-0.62

-3.95

-32.18

0.00

0.00

-12.80

-0.83

-84.07

-48.56

-73.19

Groep 5

Alle leeft.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Groep 6

0-15 jaar

-3.24

-5.35

-2.97

0.96

0.00

0.00

-2.61

-6.26

-38.92

-21.32

-38.82

15-34 jaar .

-4.40

-1.57

-1.71

-17.67

3.08

9.31

-5.05

3.29

-47.53

-15.09

-46.56

35-44 jaar

-7.89

-2.46

-4.08

-53.96

0.05

1.04

-12.98

-0.96

-95.26

-82.13

-95.26

45-54 jaar

-11.49

-2.62

-5.55

-103.76

0.00

0.00

-25.30

-1.48

-150.05

-146.67

-136.68

55-64 jaar

-14.65

-2.45

-6.22

-143.29

0.00

0.00

-38.01

-1.94

-205.16

-202.06

-180.60

Totaal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Groep 1: arbeidsongeschikte hoofdverzekerden.

Groep 2: loondienst. VUT, alimentatiegenietenden en prepensioenen (hoofd- en medeverzekerden), en medeverzekerden van zeelieden.

Groep 3: AWB / lOAW / lOAZ / WlK (hoofd- en medeverzekerden).

Groep 4: WW, ANW (AWW) en overige uitkeringsgerechtigden (hoofd- en medeverzekerden), en medeverzekerden van arbeidsongeschikten.

Groep 5: AOW (hoofd- en medeverzekerden).

Groep 6: zelfstandigen (hoofd- en medeverzekerden).

 1. a FKG0 = niet ingedeeld bij een FKG; 1 = cara; 2 = epilepsie; 3 = ziekte van Crohn / colitus ulcerosa; 4 = hartaandoeningen; 5 = reuma; 6 = parkinson; 7 = diabetes l; 8 = transplantaties; 9 = cystic fibrosis / pancreas aandoeningen; 10 = neuromusculaire aandoeningen; 1 1 = HlV / AlDS; 12 = nieraandoeningen.

  ^ [1]
 2. Zie Deelrapportage II (WOVM674) voor de indeling van diagnosegroepen in DKG's ten behoeve van het verdeelmodel 2005.

  ^ [2]
Terug naar begin van de pagina