Nadere Regeling beschikbare middelen verstrekkingen en vergoedingen Zfw 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 29-10-2004 t/m 31-12-2005

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 oktober 2004, nr. Z/F-2526316, houdende Nadere Regeling beschikbare middelen verstrekkingen en vergoedingen Zfw 2003

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 19, zesde en zevende lid, van de Ziekenfondswet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Boven op het in artikel 2, eerste lid, onder a, van de Regeling beschikbare middelen verstrekkingen en vergoedingen Zfw 2003 genoemde bedrag worden voor het jaar 2003 extra middelen beschikbaar gesteld in verband met de compensatie van de kosten van farmacie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 De in artikel 1 bedoelde extra middelen worden door het College zorgverzekeringen aan de ziekenfondsen toegedeeld door bij de komende herberekeningen ingevolge de Regeling beschikbare middelen verstrekkingen en vergoedingen Zfw 2003 van het deelbudget kosten van overige verstrekkingen en vergoedingen in aanvulling op de eerder verstrekte gewichten, genoemd in artikel 9 van de Regeling beschikbare middelen verstrekkingen en vergoedingen Zfw 2003, voor wat betreft de Hoge Kosten Verevening gecorrigeerde gewichten voor overige verstrekkingen rekening te houden met de in de bijlage bij dit besluit vermelde bedragen.

  • 2 De toegedeelde middelen, bedoeld in het eerste lid, worden betrokken bij de renteverrekening als bedoeld in artikel 19, vijfde lid, derde en vierde volzin, van de Ziekenfondswet.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere Regeling beschikbare middelen verstrekkingen en vergoedingen Zfw 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Bijlage bij Nadere Regeling beschikbare middelen verstrekkingen en vergoedingen Zfw 2003:

[Vervallen per 01-01-2006]

Gewichten Overige verstrekkingen samenhangend met compensatie vanwege niet doorgaan de ‘De Geus maatregel’ (in euro’s)

Mannen

0-4 jaar

8,77

5-9 jaar

7,86

10-14 jaar

7,85

15-19 jaar

8,31

20-24 jaar

8,55

25-29 jaar

8,97

30-34 jaar

9,82

35-39 jaar

11,78

40-44 jaar

12,99

45-49 jaar

15,72

50-54 jaar

17,33

55-59 jaar

21,57

60-64 jaar

22,44

65-69 jaar

26,22

70-74 jaar

28,50

75-79 jaar

29,51

80-84 jaar

29,85

85-89 jaar

30,36

90+ jaar

33,47

Vrouwen

0-4 jaar

8,15

5-9 jaar

7,46

10-14 jaar

7,65

15-19 jaar

10,68

20-24 jaar

12,87

25-29 jaar

13,93

30-34 jaar

15,11

35-39 jaar

16,20

40-44 jaar

16,60

45-49 jaar

19,35

50-54 jaar

21,09

55-59 jaar

24,49

60-64 jaar

25,24

65-69 jaar

27,33

70-74 jaar

29,39

75-79 jaar

29,94

80-84 jaar

30,05

85-89 jaar

30,37

90+ jaar

31,90

FKG’s

Overige verstrekk.

0

-5,18

1

29,86

2

29,96

3

25,00

4

31,23

5

54,76

6

55,69

7

61,03

8

60,31

9

94,39

10

74,89

11

98,50

12

87,94

13

50,74

(0) geen FKG; (1) cara; (2) epilepsie; (3) reuma; (4) hartaandoeningen; (5) ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa; (6) maagaandoeningen; (7) diabetes type I; (8) Parkinson; (9) transplantaties; (10) kanker; (11) cystic fibrosis; (12) HIV / AIDS; (13) nieraandoeningen;

APE’s

1

0,62

2

0,52

3

0,59

4

0,36

5

0,21

6

0,13

7

-0,28

8

-0,63

9

-1,11

10

-1,97

Verzekeringsgrond

Groep 1

 

15-34 jaar

11,65

35-44 jaar

12,79

45-54 jaar

11,38

55-64 jaar

7,42

   

Groep 2

 

0-15 jaar

0,16

15-34 jaar

-0,50

35-44 jaar

-1,89

45-54 jaar

-3,30

55-64 jaar

-4,59

   

Groep 3

 

0-15 jaar

-0,05

15-34 jaar

1,71

35-44 jaar

4,42

45-54 jaar

4,12

55-64 jaar

0,16

   

Groep 4

 

0-15 jaar

0,32

15-34 jaar

0,42

35-44 jaar

1,54

45-54 jaar

0,34

55-64 jaar

-1,38

   

Groep 5

 

Alle leeft.

0,17

   

Groep 6

 

0-15 jaar

0,16

15-34 jaar

-0,05

35-44 jaar

-1,89

45-54 jaar

-3,30

55-64 jaar

-4,59

Groep 1: arbeidsongeschikte hoofdverzekerden.

Groep 2: loondienst en VUT (hoofden medeverzekerden) en medeverzekerde zeelieden.

Groep 3: AWB / IOAW / IOAZ / WIK (hoofd- en medeverzekerden).

Groep 4: WW, overige uitkeringsgerechtigden en ANW (hoofd- en medeverzekerden) en medeverzekerden van arbeidsongeschikten.

Groep 5: AOW (hoofd- en medeverzekerden).

Groep 6: zelfstandigen (hoofd- en medeverzekerden).

Terug naar begin van de pagina