Besluit aanwijzing Centrale Autoriteit 2004

[Regeling vervallen per 10-04-2010 met terugwerkende kracht tot en met 15-07-2009.]
Geldend van 06-11-2004 t/m 14-07-2009

Besluit aanwijzing Centrale Autoriteit 2004

De Minister van Justitie,

Overwegende dat artikel 4, eerste lid, van de Wet van 2 mei 1990 tot uitvoering van het op 20 mei 1980 te Luxemburg tot stand gekomen Europese verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen inzake het gezag over kinderen en betreffende het herstel van het gezag over kinderen (Trb. 1981, 10), uitvoering van het op 25 oktober 1980 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (Trb. 1987, 139) alsmede algemene bepalingen met betrekking tot verzoeken tot teruggeleiding van ontvoerde kinderen over de Nederlandse grens en de uitvoering daarvan (Stb. 202) bepaalt dat Onze Minister van Justitie bij in de Nederlandse Staatscourant openbaar te maken besluit de onder zijn ministerie ressorterende dienst aanwijst welke wordt belast met de taak van centrale autoriteit, bedoeld in artikel 2 van het Europese verdrag en in artikel 6 van het Haagse verdrag, welke centrale autoriteit als zodanig tevens is belast met de behandeling van verzoeken in gevallen van internationale ontvoering van kinderen die niet door een verdrag worden beheerst;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 10-04-2010]

De Directie Justitieel Jeugdbeleid, afdeling Juridische en Internationale Zaken, aan te wijzen als centrale autoriteit belast met de uitvoering van de in het Europese verdrag en in het Haagse verdrag bedoelde taak en tevens met de behandeling van verzoeken in gevallen van internationale ontvoering van kinderen die niet door een verdrag worden beheerst.

Artikel 2

[Vervallen per 10-04-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2004. Met ingang van dezelfde datum vervalt het besluit, kenmerk Nr. 5139412/01/DJC, van 19 december 2001.

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina