Verordening bestemmingsheffingen pluimveevleessector (PPE) 2005

[Regeling materieel uitgewerkt per 05-03-2006.]
Geldend van 01-01-2005 t/m heden

Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 21 oktober 2004, houdende de vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van de pluimveevleessector voor het jaar 2005 (Verordening bestemmingsheffingen pluimveevleessector (PPE) 2005)

2. Broedeieren en eendagskuikens

Artikel 2

 • 1 De ondernemer die in het kalenderjaar 2005 broedeieren, bestemd om hieruit fok- en vermeerderingspluimvee of gebruikspluimvee te verkrijgen inlegt of pleegt in te leggen, ongeacht of er al dan niet daadwerkelijk eendagskuikens uit worden verkregen, is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd tegen het in het tweede en derde lid bepaalde tarief.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor broedeieren voor het verkrijgen van fok- en vermeerderingspluimvee:

  a.

  voor vleesrassen kippen

  € 0,00055 per ingelegd broedei,

  b.

  voor eenden

  € 0,00103 per ingelegd broedei.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor broedeieren voor het verkrijgen van gebruikspluimvee:

  a.

  voor vleesrassen kippen

  € 0,00041 per ingelegd broedei,

  b.

  voor eenden

  € 0,00103 per ingelegd broedei,

  c.

  voor kalkoenen

  € 0,002129 per ingelegd broedei.

Artikel 3

 • 1 De ondernemer die eendagskuikens plaatst om deze op te fokken tot (groot)moederdieren is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief over de aantallen door hem met dat doel in het kalenderjaar 2005 geplaatste eendagskuikens.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt in geval van opfok (groot)moederdieren:

  a.

  voor vleesrassen kippen

  € 0,00957 per eendagskuiken,

  b.

  voor kalkoenen

  € 0,08828 per eendagskuiken.

Artikel 4

 • 1 De ondernemer die opfokvermeerderingsbedrijf uitoefent is over het kalenderjaar 2005 aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief ten behoeve van het M.g. fonds.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor tot geslachtsrijpe moederdieren op te fokken eendagskuikens op opfokvermeerderingsbedrijven € 0,04153 per kuiken.

3. Moederdieren

Artikel 5

 • 1 De ondernemer die moederdieren houdt is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief over de door hem in het kalenderjaar 2005 gehouden moederdieren.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:

  a.

  voor vleesrassen kippen

  € 0,06065 per moederdier,

  b.

  voor kalkoenen

  € 0,20859 per moederdier.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde heffing is éénmaal per productieperiode van een moederdier verschuldigd, en wel:

  • a. indien het moederdieren van kippen betreft:

   • zodra de moederdieren zijn geplaatst, of

   • zodra de moederdieren de leeftijd van 20 weken hebben bereikt, in het geval zij in het bedrijf van oorsprong in productie worden genomen, of

   • zodra de moederdieren in productie genomen zijn, in het geval dat zij wederom in productie worden genomen;

  • b. indien het moederdieren van kalkoenen betreft:

   • zodra de moederdieren zijn geplaatst, of

   • zodra de moederdieren de leeftijd van 29 weken hebben bereikt, in het geval zij in het bedrijf van oorsprong als zodanig in productie worden genomen, of

   • zodra de moederdieren in productie genomen zijn, in het geval zij wederom in productie worden genomen.

Artikel 6

 • 1 De ondernemer die een vermeerderingsbedrijf uitoefent is over het kalenderjaar 2005 aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief ten behoeve van het M.g. fonds.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor vleesrassen kippen op de vermeerderingsbedrijven € 0,14324 per moederdier.

 • 3 Indien de functies van opfok- en vermeerderingsbedrijf binnen één bedrijf worden uitgeoefend, is het in het tweede lid genoemde tarief verschuldigd wanneer de moederdieren 20 weken oud zijn.

4. Vleespluimvee

Artikel 7

De ondernemer die vleeskuikens houdt is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2005 opgezette vleeskuikens tegen een tarief van € 0,00103 per opgezet vleeskuiken.

Artikel 8

De ondernemer die eenden houdt is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2005 afgeleverde eenden tegen een tarief van € 0,00169 per kilogram afgeleverd levend gewicht.

Artikel 9

De ondernemer die vleeskalkoenen houdt is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2005 opgezette vleeskalkoenen tegen een tarief van € 0,02579 per vleeskalkoen.

5. Geslacht pluimvee

Artikel 10

 • 1 De ondernemer die pluimvee slacht is aan het productschap over het geslacht gewicht van het door hem in het kalenderjaar 2005 geslachte pluimvee een bestemmingsheffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:

  • a. voor oude kippen en hanen € 0,00028 per kilogram geslacht gewicht,

  • b. voor vleeskuikens, niet zijnde oude kippen en hanen als bedoeld onder a, € 0,00306 per kilogram geslacht gewicht,

  • c. voor kalkoenen € 0,00003 per kilogram geslacht gewicht,

  • d. voor tamme eenden € 0,00159 per kilogram geslacht gewicht.

 • 3 Het bestuur is bevoegd om ter uitvoering van deze verordening met betrekking tot het geslacht gewicht nadere regels te stellen.

7. Slotbepalingen

Artikel 13

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen pluimveevleessector (PPE) 2005.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

 • 3 Deze Verordening wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 21 oktober 2004

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 6 januari 2005 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens de Minister van Economische Zaken bij beschikking van 26 januari 2005, nr. TRCJZ/2004/5982.

Bijlage Nadere verdeling van de heffingen naar fondsen, zoals bedoeld in artikel 11 van de Verordening bestemmingsheffingen pluimveevleessector (PPE) 2005

VLEESSECTOR

grondslag heffing

heffings eenheid

heffing

Verdeling van de bestemmingsheffingen over de fondsen:

O&O

afzetbevordering

kwaliteitsverbetering

Mg bestrijding

gezondheidszorg

Sector / artikel

   

Kippen / Kuiken

               

2, lid 2, sub a

inleggen broedeieren, ter verkrijging fok-/vermeerderingspluimvee

per stuk

0,00055

0,00009

 

0,00004

 

0,00042

2, lid 3, sub a

inleggen broedeieren, ter verkrijging gebruikspluimvee

per stuk

0,00041

0,00004

 

0,00001

 

0,00036

3, lid 2, sub a

plaatsen eendagskuikens opfok (groot)moederdieren

per stuk

0,00957

0,00327

 

0,00040

 

0,00590

4, lid 2

plaatsen eendagskuikens opfok tot moederdieren

per stuk

0,04153

     

0,04153

 

5, lid 2, en 6, lid 2

houden moederdieren

per stuk

0,20389

0,02253

 

0,00112

0,14324

0,03700

7

houden vleeskuikens

per stuk

0,00103

0,00012

 

0,00004

 

0,00087

10, lid 2, sub b

geslachte vleeskuikens

per kg

0,00306

0,00035

0,00262

0,00009

   

10, lid 2, sub a

geslachte oude kippen/hanen

per kg

0,00028

0,00019

 

0,00009

   

Kalkoenen

               

2, lid 3, sub c

inleggen broedeieren, ter verkrijging gebruikspluimvee

per stuk

0,002129

0,00045

     

0,001679

3, lid 2, sub b

plaatsen eendagskuikens (groot)moederdieren

per stuk

0,08828

0,01783

     

0,07045

5, lid 2, sub b

houden moederdieren

per stuk

0,20859

0,09327

     

0,11532

9

houden vleeskalkoenen

per stuk

0,02579

0,01591

     

0,00988

10, lid 2 sub c

geslachte kalkoenen

per kg

0,00003

   

0,00003

   

Eenden

               

2, lid 2, sub b

inleggen broedeieren, ter verkrijging fok-/vermeerderingsplvee

per stuk

0,00103

0,00042

     

0,00061

2, lid 3, sub b

inleggen broedeieren, ter verkrijging gebruikspluimvee

per stuk

0.00103

0,00042

     

0,00061

8

afgeleverde eenden

per kg

0,00169

0,00119

     

0,00050

10, lid 2, sub d

geslachte tamme eenden

per kg

0,00159

0,00159

       
Terug naar begin van de pagina