Verordening bestemmingsheffingen legsector (PPE) 2005

[Regeling materieel uitgewerkt per 05-03-2006.]
Geldend van 01-01-2005 t/m heden

Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 21 oktober 2004, houdende de vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van de legsector voor het jaar 2005 (Verordening bestemmingsheffingen legsector (PPE) 2005)

2. Broedeieren en eendagskuikens

Artikel 2

 • 1 De ondernemer die in het kalenderjaar 2005 broedeieren, bestemd om hieruit fok- en vermeerderingspluimvee of gebruikspluimvee te verkrijgen inlegt of pleegt in te leggen, ongeacht of er al dan niet daadwerkelijk eendagskuikens uit worden verkregen, is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor broedeieren:

  • a. voor legrassen kippen voor het verkrijgen van fok- en vermeerderingspluimvee € 0,00557 per ingelegd broedei,

  • b. voor legrassen kippen voor het verkrijgen van gebruikspluimvee € 0,00053 per ingelegd broedei.

Artikel 3

 • 1 De ondernemer die eendagskuikens plaatst om deze op te fokken tot (groot)moederdieren of gebruikspluimvee is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief over de aantallen door hem met dat doel in het kalenderjaar 2005 geplaatste eendagskuikens.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor legrassen kippen:

  • a. € 0,00957 per eendagskuiken in geval van opfok (groot)moederdieren en

  • b. € 0,00283 per eendagskuiken in geval van opfok gebruikspluimvee.

Artikel 4

 • 1 De ondernemer die een opfokvermeerderingsbedrijf uitoefent is over het kalenderjaar 2005 aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief ten behoeve van het M.g. fonds.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor tot geslachtsrijpe moederdieren op te fokken eendagskuikens op opfokbedrijven € 0,04153 per kuiken.

3. Moederdieren

Artikel 5

 • 1 De ondernemer die moederdieren houdt is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2005 gehouden moederdieren voor legrassen kippen tegen een tarief van € 0,03170 per moederdier.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing is éénmaal per productieperiode van een moederdier van legrassen kippen verschuldigd, en wel:

  • a. zodra het moederdier is geplaatst, of

  • b. zodra het moederdier de leeftijd van 20 weken heeft bereikt, in het geval het in het bedrijf van oorsprong in productie wordt genomen, of

  • c. zodra het moederdier in productie genomen is, in het geval dat het wederom in productie wordt genomen.

Artikel 6

 • 1 De ondernemer die een vermeerderingsbedrijf uitoefent is over het kalenderjaar 2005 aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief ten behoeve van het M.g. fonds.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor legrassen kippen op de vermeerderingsbedrijven € 0,14324 per moederdier.

 • 3 Indien de functies van opfok- en vermeerderingsbedrijf binnen één bedrijf worden uitgeoefend, is het in het tweede lid genoemde tarief verschuldigd wanneer de moederdieren 20 weken oud zijn.

4. Legkippen

Artikel 7

 • 1 De ondernemer die legkippen houdt is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2005 gehouden legkippen tegen een tarief van € 0,03100 per legkip.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing is gedurende de gehele productieperiode van een legkip éénmaal verschuldigd en wel zodra de legkippen de leeftijd van 18 weken hebben bereikt, onderscheidenlijk, indien de legkippen na deze leeftijd als zodanig zijn ontvangen, zodra zij zijn ontvangen.

5. Eieren

Artikel 8

 • 1 Houders van een pakstation zijn aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hen in het kalenderjaar 2005 afgeleverde eieren tegen een tarief van € 0,0000045 per ei.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing is niet verschuldigd voor die eieren ten aanzien waarvan naar genoegen van het productschap wordt aangetoond dat zij:

  • a. niet in Nederland zijn geproduceerd, of

  • b. gesorteerd ontvangen zijn van een andere houder van een pakstation, als zodanig geregistreerd bij het productschap, of

  • c. afgeleverd zijn aan een eiproductenfabrikant.

6. Eiproducten

Artikel 9

 • 1 Eiproductenfabrikanten zijn over de door hen ontvangen en tot eiproductverwerkte eieren een bestemmingsheffing verschuldigd tegen een tarief van € 0,00005 per kilogram tot eiproduct verwerkte eieren.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing is niet verschuldigd voor die eieren ten aanzien waarvan naar genoegen van het productschap wordt aangetoond dat zij niet in Nederland zijn geproduceerd.

8. Slotbepalingen

Artikel 12

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen legsector (PPE) 2005.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

 • 3 Deze verordening wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 21 oktober 2004

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 6 januari 2005 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens de Minister van Economische Zaken bij beschikking van 26 januari 2005, nr. TRCJZ/2004/5981.

Bijlage Nadere verdeling van de heffingen naar fondsen, zoals bedoeld in artikel 10 van de Verordening bestemmingsheffingen legsector (PPE) 2005

LEGSECTOR

grondslag heffing

heffings eenheid

heffing

Verdeling van de bestemmingsheffingen over de fondsen:

O&O

afzetbevord ering

kwaliteitsver betering

Mg bestrijding

gezondheid szorg

artikel

   

2, lid 2, a

inleggen broedeieren, ter verkrijging fok- /vermeerderingspIvee

per stuk

0,00557

0,0040800

 

0,00013

 

0,00136

2, lid 2, b

inleggen broedeieren, ter verkrijging gebruikspluimvee

per stuk

0,00053

0,00013

 

0,00006

 

0,00034

                 

3, lid 2, a

plaatsen eendagskuikens opfok (groot)moederdieren

per stuk

0,00957

0,00327

 

0,00040

 

0,00590

3, lid 2, b

plaatsen eendagskuikens opfok gebruikspluimvee

per stuk

0,00283

0,00101

 

0,00002

 

0,00180

4, lid 2

plaatsen eendagskuikens opfok tot moederdieren

per stuk

0,04153

     

0,04153

 
                 

5,1 en 6,2

houden moederdieren

per stuk

0,17494

0,01305

 

0,00050

0,14324

0,01815

                 

7, lid 1

houden legkippen

per stuk

0,03100

0,0097731

0,00600

0,0002269

 

0,01500

                 

8, lid 1

afgeleverde gesorteerde eieren

per stuk

0,0000045

   

0,0000045

   
                 

9, lid 1

tot eiproduct verwerkte eieren

per kg eieren

0,00005

0,00003

 

0,00002

   
Terug naar begin van de pagina