Verordening fonds afzetbevordering (PVV) 2005

[Regeling vervallen per 09-09-2012.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 08-09-2012

Verordening van het productschap Vee en Vlees 20 oktober 2004 tot instelling van een financieringsfonds ten behoeve van de afzetbevordering van vee, vlees en vleeswaren (Verordening fonds afzetbevordering (PVV) 2005)

Artikel 1

[Vervallen per 09-09-2012]

In deze verordening wordt verstaan onder:

1.

productschap

:

het Productschap Vee en Vlees;

2.

bestuur

:

het bestuur van het productschap;

3.

fonds

:

het fonds bedoeld in artikel 2, te noemen afzetbevorderingsfonds,

Artikel 2

[Vervallen per 09-09-2012]

 • 1 Er is een fonds, dat ten doel heeft geldmiddelen bijeen te brengen ter financiering van maatregelen ter bevordering van de uitvoer van vee en van het verbruik van vlees en vleeswaren.

 • 2 De middelen van het fonds maken deel uit van het vermogen van het productschap en mogen een bedrag van € 3.500.000,- niet overschrijden.

 • 3 De baten van het fonds bestaan uit de netto-opbrengsten van de heffingen die door het productschap worden opgelegd of een gedeelte daarvan, waarvan de bestemming ten behoeve van het fonds uitdrukkelijk in verordening krachtens welke zij aan het productschap verschuldigd zijn, is vermeld.

 • 4 Eventuele rente-opbrengsten worden aan het fonds toegevoegd. Op de opbrengst van de heffingen wordt door het productschap een aftrek wegens administratie- en beheerskosten toegepast.

Artikel 3

[Vervallen per 09-09-2012]

 • 1 Het bestuur beheert het fonds.

 • 2 De middelen van het fonds worden door het bestuur tot een door hem te bepalen beloop bestemd ter uitvoering van enige doelstelling die onder de in artikel 2, eerste lid, gestelde omschrijving, begrepen kan worden geacht.

 • 3 Het bestuur kan bij besluit nadere regels stellen omtrent de besteding van de middelen van het fonds in overeenstemming met enige doelstelling die onder de in artikel 2, eerste lid, gestelde omschrijving begrepen kan worden geacht.

Artikel 4

[Vervallen per 09-09-2012]

Het fonds kan door het bestuur worden opgeheven, in welk geval het bestuur als vereffenaar optreedt.

Artikel 5

[Vervallen per 09-09-2012]

 • 1 De Verordening promotiefonds vee, vlees en vleeswaren 2003 wordt ingetrokken.

 • 2 Verwijzingen naar de in het eerste lid genoemde verordening dienen mede te worden gelezen als verwijzingen naar deze verordening.

Artikel 6

[Vervallen per 09-09-2012]

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening fonds afzetbevordering (PVV) 2005.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

 • 3 Deze verordening wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 20 oktober 2004

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 2 december 2004.

Terug naar begin van de pagina