Besluit analysemethoden Verordening bestrijding Vesiculaire varkensziekte (PVV) 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 13-02-2005 t/m 31-12-2009

Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 20 oktober 2004 tot vaststelling van de analysemethoden te hanteren bij het onderzoek naar Vesiculaire varkensziekte (Besluit analysemethoden Verordening bestrijding Vesiculaire varkensziekte (PVV) 2004)

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees,

Gelet op artikel 2, vierde lid, van de Verordening bestrijding Vesiculaire varkensziekte (PVV) 2004;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

  • 1 De bloedmonsters worden geanalyseerd door middel van een door het productschap aangewezen Elisa-methode gericht op antistoffen tegen het SVD-virus. Deze methode dient met een minimale specificiteit van 99% en een minimale sensitiviteit van 95% een besmetting met het SVD-virus te kunnen aantonen.

  • 2 In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid kan gebruik worden gemaakt van een andere analysemethode mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

    • a) de analysemethode is goedgekeurd door de voorzitter van het productschap;

    • b) een validatierapport kan worden overgelegd waaruit blijkt dat de specificiteit en de sensitiviteit van de alternatieve analysemethode minimaal dezelfde is als die van de in het eerste lid bedoelde analysemethode;

    • c) uit het validatierapport dient te blijken dat de resultaten via een vaste omrekeningsfactor vergelijkbaar gemaakt kunnen worden met de resultaten op basis van de in het eerste lid genoemde analysemethode.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

  • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit analysemethoden Verordening bestrijding Vesiculaire varkensziekte (PVV) 2004.

  • 2 Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van publicatie.

Zoetermeer, 20 oktober 2004

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina